17-то Общо събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа

13.05.2022

581

На 12 и 13 май в Белград се проведе Общото събрание на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS). Делегацията на НСОРБ бе в титулярен състав – кметовете  на община Павликени, Емануил Манолов и община Кюстендил, Петър Паунов.

В първото Общо събрание с изцяло присъствено участие от 2020 г. насам, домакините от Постоянната конференция на градовете и общините в Сърбия (SCTM), посрещнаха представители от 11 асоциации-членове.

Във фокуса на първия ден от проявата бяха институционалните въпроси и предаването на ротационното председателство от Молдова на Сърбия. Новоизбраният президент на Мрежата е г-н Горан Цветанович, председател на SCTM и кмет на Лесковац. Негови заместници са г-н Мехмет Ергюн Туран, кмет на район Фатих в Истанбул, Турция, г-н Душан Райчевич, кмет на община Бар, Черна гора и г-н Марко Филипович, кмет на Риека, Хърватия.

„През тази година NALAS ще разработи стратегията си за следващите пет години. Бих се ангажирал да ръководя процес, който ще гарантира, че новата стратегия отразява нововъзникващите нужди и приоритети за развитие на всички членове на NALAS. През следващите години трябва да бъдем много бързи в подкрепа на дигитализацията на местните обществени услуги и подкрепа на общините за прилагане на концепцията за интелигентни градове”, каза г-н Цветанович.

Делегатите проведоха и обмен по отношение на основни предизвикателства и приоритети на асоциациите на местните власти от региона. Кметовете на Павликени и Кюстендил акцентираха върху кризата, предизвикана от сериозното покачване на цените на електричеството и газта, както и мерките по места за ограничаване на негативните ефекти.  

„Съгласно проучване на НСОРБ от февруари тази година разходите на общините за електроенергия са нараснали с над 225% спрямо същия период на миналата година или от 50 млн. лв. на 113 млн. лв. Въпреки компенсациите от държавата по програмата за небитови крайни клиенти, с тях се покриват едва около 42%“, сподели г-н Манолов с делегатите на NALAS. Той допълни, че разходите за природен газ също са със сериозно повишение от над 260% спрямо същия период на миналата година.

Кметът на Павликени представи предложенията на Сдружението за целеви трансфер за общините за компенсиране на повишените разходи за ток и целеви трансфер за газифицираните общини. Г-н Манолов подчерта, че общините са поставени в изключително парадоксална ситуация, където всички общински сгради, предоставящи услуги за общността в сферата на социалните услуги, детски градини, социални центрове, читалища, спортни и други съоръжения заплащат електрическа енергия като промишлен потребител, наравно със заводи и производствени компании. В тази връзка обърна внимание и на усилията на НСОРБ за законодателни промени в посока преразглеждане на дефинициите за „битов“ и „небитов“ клиент, както и евентуално включване на общините в централизирано възлагане на доставки на ел. енергия от страна на държавата.

Българските представители посочиха и основните мерки, които общините предприемат за да свият разходите си за енергия, в това число използване на възобновяеми източници на енергия като локални фотоволтаици, соларни системи за затопляне на вода за общински сгради и съоръжения, подмяна на улично осветление, изграждане на отоплителни системи с алтернативни източници на енергия и др.

Сред акценти в изказванията на останалите делегати могат да бъдат откроени, реформите в Сърбия, където за първи път в историята на местното самоуправление е изготвен документ за обществена политика, който планира стратегическото развитие на реформата на системата на местното самоуправление в страната за петгодишен период, с план за действие за първите три години. Асоциацията полага и сериозни усилия за изпълнение на амбициозна програма за развитие на компетенциите и повишаване качеството на предлаганите от местните власти услуги, включително измерване удовлетвореността на гражданите.

В Република Сръбска основно предизвикателство продължава да е липсата на финансови ресурси и необходимостта от подобряване на законодателната рамка в посока фискална децентрализация. В същото продължаващата тенденция за заетост на по-голямата част от лицата в трудоспособна възраст в общинските структури, е сериозно предизвикателство в контекста на кризите от последните 2 години. 

Хърватският представител говори за предстоящото присъединяване на страната към еврозоната и Шенген, изпълнението на инвестициите, съфинансирани от ЕСИФ и изпълнение на интегрираните териториални програми, с акцент подобряване на водния сектор и изграждане на газови връзки. В същото време посочи и необходимостта от данъчни реформи.

В Албания проблемите по прехвърляне на финансово неосигурени задачи към местната власт същ продължава, в комбинация с липсващи стандарти за изпълнение. Асоциацията на местните власти в Босна и Херцеговина посочи усилията си за прехвърляне на по-висок дял от данъчните постъпления към местното ниво. Също споделиха и за създаването на финансова схема за подкрепа на общините, която да им осигури ресурс при кандидатстване по проекти и програми със съфинансиране.

Асоциацията на Словения подчерта поредицата от избори в страната – парламентарни през април, през септември за Президент и ноември на местно ниво. В същото време посочиха и предизвикателствата на международната сцена и усилията им за намиране на решения чрез зелени политики и дигитализация на услугите. Румънската асоциация постави фокус върху подкрепата за най-малките общини и тези в затруднено положение. От асоциацията на Молдова се присъединиха към посочените вече предизвикателства, като допълниха проблемите, свързани с непосредствената им близост до Украйна. За Асоциацията на общините в района на Мраморно море в Турция важна е работата по опазването и правилното управление на водните ресурси

В рамките на заседанието г-н Емануил Манолов получи плакет за своята дейност като председател на Мрежата в периода 2020-2021 г. „За мен е чест, че заедно с колегата Петър Паунов-кмет на община Кюстендил, представляваме българските общини в НАЛАС, мрежата от асоциациите на 13 държави от Югоизточна Европа. Вече осма година съм част от това семейство, а през 2020 - 2021 г. имах честта да бъда Президент на НАЛАС. Пожелавам успешен мандат на г-н Горан Цветановски-кмет на Лесковац! Благодаря на екипа на НСОРБ за подкрепата!“, каза той по повода.

Вторият ден на ОС бе посветен на Регионалната политиката за управление на водните ресурси. NALAS си поставя амбициозната задача да приведе сектора в региона в съответствие с достиженията на правото на ЕС и европейските стандарти за управление на водните ресурси по отношение на покритието на услугите, достъпността, устойчивостта, както и удовлетвореността на клиентите и опазването на околната среда и ресурси. Чрез създаването на обща секторна платформа NALAS има за цел да подкрепи своите членове асоциации да лобират за и да укрепват капацитета на местните власти и публични компании за комунални услуги в региона, и да насочи техните усилия да предоставят на своите граждани, институции, както и на предприятията висококачествени услуги.

Подкрепата ще бъде насочена в няколко направления: защита на интересите на местните власти пред институциите на централните правителства относно стратегическия подход при управлението на водните ресурси на всички нива, в това число осигуряването на достатъчно,  предвидими и стабилни бюджетни приходи за общините за изпълнението на отговорностите в сектора; застъпничество за въвеждането на тарифна политика, основана на принципа за пълно покритие на разходите, установяване на ясно разделение на задълженията и отговорностите, както и стандарти за изпълнение на услугите между местното правителство и доставчика на услуги, както и въвеждане на стабилни управленски практики в публичните компании за комунални услуги; развиване на местен капацитет, включително за усвояването на външни средства за капиталови проекти, т.е., увеличаването на възможностите за планиране, подготовка, провеждане на търгове, организиране, изпълнение, управление и наблюдение на капиталовите инвестиции.