300 млрд. евро бюджет на ЕС за 2023 г.

08.06.2022

437

Европейската комисия анонсира предложението си за бюджета на Съюза за 2023 г. Същият е 185.6 млрд. евро с допълнителни 113.9 млрд. евро безвъзмездни средства по линия NextGenerationEU https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_3473   

Проектобюджетът за 2023 г., е насочен към най-належащите нужди за възстановяването на държавите - членки на ЕС и международните партньори.

Бюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, от решаващо значение за осигуряването на устойчиво възстановяване и укрепване на Европа. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати (поети задължения):

 • 103.5 млрд. евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в подкрепа на икономическото възстановяване и растежа след пандемията от коронавируса и за справяне с предизвикателствата, възникнали от войната в Украйна;
 • 53.6 млрд. евро за Общата селскостопанска политика и 1.1 млрд. евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи с оглед на очаквания недостиг на храни по света;
 • 46.1 млрд. евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за инфраструктура в подкрепа на екологичния преход и приоритетните проекти на Съюза;
 • 14.3 млрд. евро в подкрепа на международните партньори, от които 12 млрд. евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество - Глобална Европа (ИССРМС - Глобална Европа), 2.5 млрд. евро за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) и 1.6 млрд. евро за хуманитарна помощ (HUMA);
 • 13.6 млрд. евро за научни изследвания и иновации, от които 12.3 млрд. евро за Програма „Хоризонт Европа“. За нея ще бъдат заделени допълнителни 1.8 млрд. евро безвъзмездни средства от инструмента NextGenerationEU;
 • 4.8 млрд. евро за европейски стратегически инвестиции, от които 341 млн. евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии), 2.9 млрд. евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1.3 млрд. евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU ще да бъдат заделени допълнителни 2.5 млрд. евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU;
 • 4.8 млрд. евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3.5 млрд. евро по програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 325 млн. евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 212 млн. евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите;
 • 2.3 млрд. евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 728 млн. евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него и 1.5 млрд. евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички. За Фонда за справедлив преход ще бъдат заделени допълнителни 5.4 млрд. евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU;
 • 2.2 млрд. евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област;
 • 2.1 млрд. евро за защита на границите, от които 1.1 млрд. евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и 839 млн. евро (общо от ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);
 • 1.6 млрд. евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1.4 млрд. евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище;
 • 1.2 млрд. евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които 626 млн. евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 237 млн. евро в подкрепа на военната мобилност;
 • 927 млн. евро за гарантиране функционирането на единния пазар, включително 593 млн. евро за програмата „Единен пазар“ и близо 200 млн. евро в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците;
 • 732 млн.евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 147 млн. евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза;
 • 689 млн. евро за сигурността, от които 310 млн. евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността;
 • 138 млн. евро за сигурни спътникови връзки съгласно предложението за нова програма на Съюза – Програма за сигурна свързаност.