Актуализирани приоритети на ПУДООС в секторите отпадъци и води

25.05.2022

651

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната сред (ПУДООС) е приел в началото на м. май актуализация на приоритетите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в секторите „Управление на отпадъците“ и „Управление на водите“ http://pudoos.bg/wp-content/uploads/2022/05/pioriteti-PUDOOS-05-2022.pdf Актуализираните приоритети, както следва:

 „Управление на отпадъците“:

 • Изграждане на регионално депо за битови отпадъци за регион за управление на
  отпадъците - Дупница или разширение на съществуващи регионални депа за
  битови отпадъци, при които са възникнали аварийни ситуации, свързани с
  опасност от нарушение на качеството на компонентите на околната среда, живота и здравето на населението, състоянието на екологичната инфраструктура;
 • Реализиране на проекти за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и изграждане на инсталации за производство на биогаз от тези отпадъци;
 • Съфинансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи
  на нормативните изисквания. ПУДООС ще предоставя 65 % от стойността на
  проекта за техническа рекултивация, съгласно минимални изисквания и при
  максимална стойност на м2 до 55 лв. /м2 без ДДС за площ на сметищното тяло;
 • Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други
  биоотпадъци.

Разпределението на годишния финансов ресурс по Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите“, за финансиране на проекти по приоритети е  както следва:

 • За 1-ви приоритет – 60 % от финансовия ресурс;
 • За 2-ри приоритет – 16 % от финансовия ресурс;
 • За 3-ти приоритет – 19 % от финансовия ресурс;
 • За 4-ти приоритет – 5 % от финансовия ресурс.

 

„Управление на водите“:

 • Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
 • Изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води;
 • Изграждане/доизграждане на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места, селищни и курортни образувания до 2 000 постоянни жители, които заустват в Черно море и/или оказват негативно въздействие върху състоянието на Черно море;
 • Финансиране или съ-финансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи обекти при изпълняване на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или държавни/общински средства;
 • Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на водоснабдителните системи, постигнато чрез:
 • реконструкция на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители; и/или
 • изграждане на нови водоизточници и/или изграждане/реконструкция на
  довеждаща инфраструктура към съществуващата водопреносна система при констатиран недостиг на вода и/или липса на резервни водоизточниц.

Разпределението на финансовия ресурс, явяващ се годишен приход от такси и наказателни постановления по Закона за водите, за финансиране на проекти по приоритети, е както следва:

 • За 1-ви и 2-ри приоритет – 70 % от финансовия ресурс, съвкупно за двата приоритета;
 • За 3-ти и 4-ти приоритет – 10 % от финансовия ресурс, съвкупно за двата приоритета;
 • За 5-ти приоритет – 20 % от финансовия ресурс.