Анализ на често допусканите грешки по ОПНОИР

06.06.2022

504

На https://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1050, е публикуван Анализ на най-често допусканите грешки при възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител от страна на бенефициентите, както и указания за избягването им по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

Указанията представляват анализ на установените от УО на ОПНОИР нередности,
за периода април 2021 г. – април 2022 г., като по-специфичните са указани като примери.  Описаните слабости са относими както за публичните възложители по ЗОП, така и за възложителите по Глава четвърта от ЗУСЕСИФ, които провеждат процедури за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160/201 6г.

Анализът включва следните раздели, съобразно етапа на процедурата по възлагане:

  • Грешки при обявяване;
  • Грешки при провеждане;
  • Грешки при сключване на договора за обществена поръчка.

Грешки при обявяване на процедурите: това са грешки, които са свързани с подготовката на обществената поръчка и нейното обявяване – т.е. при определяне на нейния предмет, избор на процедура/ред за възлагане, по който ще бъде проведена, включително незаконосъобразното й разделяне; липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции, неоснователно директно възлагане, грешки при определяне на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие или за достъп до документацията за участие, липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест), или условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации; липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация, необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители, формулиране на критериите за подбор и възлагане, определяне на техническите спецификации и методиката за оценка.

Грешки при провеждане на процедурите: втората по големина група допускани грешки (приблизително 13% от общия брой установени нередности)  касае критерии за подбор или технически спецификации, които са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно, в резултат на което е избран за изпълнител участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение. В единия случай е налице несъответствие с критериите за подбор, което не е констатирано от помощния орган на възложителя - комисията и съответно не е отстранено, но въпреки това участникът/кандидатът е допуснат до участие в процедурата и е избран за изпълнител. Преобладават обаче случаите, при които офертата на участника/кандидата не отговаря на заложените изисквания в техническите спецификации, поради което вместо да бъде отстранен, той е допуснат до по-нататъшно участие и е избран за изпълнител;

Грешки при сключване на договорите с избраните изпълнители: Анализът сочи,че продължават да бъдат констатирани и грешки, свързани с недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка (7,6% от общия брой установени нередности). Основно това са случаите при които не са изискани, съответно не са представени необходимите документи, представляващи предпоставка за сключването на договора по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или същите са изискани, но не са представени. Налице са и случаи на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП – не е извършена съответна регистрация, респ. не е представен документ или изпълнено друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. В резултат на тези грешки, договорът с избрания изпълнител е сключен, въпреки липсата на документи, доказващи съответствието му с поставените критерии за подборми/или липсата на основанията за отстраняване.