Деинституционализацията на грижата за възрастни и хора с увреждания и възможностите за финансиране в новия програмен период – фокус на заседанието на Комисията по социална политика

24.06.2022

479

На 23 юни се проведе открито заседание на Постоянната комисия по социална политика към НСОРБ. Обсъдени бяха темите за предстоящите общински ангажименти по изпълнение на § 35 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), прилагането на Методика за реформиране на Домовете за стари хора, изпратена до всички общини от АСП, и възможностите за финансиране на общински социални проекти в новия програмен период и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

Разговорът започна с тревогата на общините от наближаване на предвидения в Закона за социалните услуги срок за съставяне и приемане на плановете за реформиране на домовете за стари хора – 1 юли 2022 г.

„Няма как да се спази този срок, тъй като все още не е обнародвана Наредбата за качеството на социалните услуги“, каза съпредседателят на комисията Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ във Велико Търново. На този етап е важно да се състави нещо като план-график на дейностите, стъпка по стъпка. Методиката за трансформиране е разработена конкретно, прецизно и пълно, но трябва да сме наясно с функционалните характеристики за социалната услуга, които ще бъдат издадени. Предстои много мащабна реформа и дейностите за всяка структура ще бъдат строго специфични.

Заместник-председателят на комисията Веселина Ботева, директор дирекция в община Пловдив, запозна колегите си с проектоплана на своята община. В него са предвидени дейностите, включени в методиката на АСП, сроковете за тяхната подготовка и реално изпълнение, отговорните участници в тях и източниците на финансиране. До края на годината ще се изведат реалните възможности за трансформиране на съществуващи сгради или ще се предложат нови терени за изграждане на резидентни и съпътстващи услуги. Ще бъде направена оценка на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на настанените в дома хора.

Подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата, които не отговарят на профила на резидентна грижа за възрастни хора, трябва да приключи до края на 2024 година. Общината ще работи по Програма за подготовка за живот в общността, която предвижда постоянна подкрепа и помощ от специалисти за лицата с психични проблеми. Персоналът ще се провежда индивидуална и групова социална работа, за да подготви потребителите за извеждане от институцията.

Предвиждат се мерки за повишаване на капацитета на специалистите от социалната система за работа с хора от третата възраст, които в голямата си част са със съпътстващи здравословни и социални проблеми. Екипите, ангажирани с индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа, ще разчитат на консултации на специалисти и подкрепа.

В документа е заложена и информационна кампания, която да разясни целите на процеса по деинституционализация на възрастните хора и създаване на положителна обществена нагласа към процеса.

В дискусията се включи Елена Кременлиева, директор дирекция „Социално включване“ в МТСП. Тя обърна внимание, че законът е категоричен – не се търси трансформация, а реформиране на услугата за стари хора, затова и плановете трябва да бъдат наречени така. Методиката е много хубава, но няма съвпадение с окончателното съдържание на стандартите, тъй като тя е изготвена преди те да бъдат приети окончателно. Общините нямат вина, че наредбата още не е влязла в сила, затова заложеният срок 1 юли за изпълнение на всички предвидени дейности по методиката не може да се спази, каза тя. Тя посъветва общините да планират съответните дейности, а впоследствие да ги актуализират.

„Важно е при детайлизирането на плановете да стане ясно, че при ремонт на дом за стари хора, общината ще кандидатства по ПВУ. Когато се реформира услугата, общината трябва да кандидатства по ОПРЧР. При закриване на домовете, е важно да се запази наличната инфраструктура. Не реформираме дома, за да остане специализирана институция, а услугата, за да се превърне в център, където се представя комплекс от услуги за стари хора“, каза госпожа Кременлиева на представителите на общините.

Илиян Саралиев, началник на отдел „Програми за социално включване“ в МТСП, съобщи, че се подготвят указания за бъдещите функционални характеристики на домовете за стари хора и средствата, които са предвидени в ПВР за ремонт/реконструкция на сгради. Важно за общините е да спазят тези изисквания и започнат подготовка на своите проекти. Процедурата няма да предвижда максимална строителна стойност на един проект, но ремонтите трябва да бъдат добре аргументирани. Самият процес на кандидатстване и одобрение ще бъде сходен с приложения модел по Проект „Социално включване“ и по СИФ.

Веселка Иванова, секретар на Постоянната комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и началник отдел „Програми и проекти на общините“ в НСОРБ представи възможностите за стартиране на новите общински социални проекти до 2027 г. и одобрени процедури по бъдещата Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, по които общините ще са допустими бенефициенти.

Тя представи 6 операции по ПРЧР, насочени към развитие на услуги в дома, укрепване на общинския капацитет, подобряване на услугите, насочени към деца, насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, активно приобщаване на хора в неравностойно положение, чрез осигуряване на достъп до заетост.

В Програмата за развитие на регионите е предвидена подкрепа за общини по два приоритета. Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ предвижда 130.2 млн. евро за мерки в областта на социалното включване, жилищното осигуряване, образованието, дългосрочната грижа и здравеопазването;

По Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ се предвиждат 351.2 млн. евро за мерки в областта на социалното включване, жилищното осигуряване, образованието, дългосрочната грижа и здравеопазването.

Общините могат да разчитат на подкрепа по Плана за възстановяване и устойчивост през Проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“. Средствата са разделени в два компонента:

Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“ залага изграждане и оборудване на нови 125 социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания за 3 750 потребители, както и реформиране на 82 съществуващи социални услуги с капацитет за 5 598 потребители.

Компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ предвижда реализиране на дейности в приблизително 840 съществуващи социални услуги (център за настаняване от семеен тип, преходно, защитено и наблюдавано жилище, център за временно настаняване и приют). Заложената цел е 5% от сградите да достигнат клас „А“, 35% – клас „В“ и 60% – клас „С“.

В рамките на дискусията се включи и Наталия Ефремова, заместник главен директор на ОПРЧР, която даде повече детайли за предвижданите проекти за общините. Така например по мерките за социално предприемачество допустими кандидати могат да бъдат и болниците. Тя увери, че до 2-3 дни всяка община ще получи писмо за продължаване на финансирането на услугата патронажна грижа.

НСОРБ благодари на всички участници от общините и на представителите на МТСП и ОПРЧР за партньорството и конструктивния диалог по всички открити въпроси, свързани с прилагането на социалното законодателство и провеждането на реформите.