Дистанционно обучение

 

Стартират първите дистанционни обучения, организирани от НСОРБ в рамките на проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители, с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На платформата за обучения: https://obuchenie.namrb.org/ от 1 до 28 ноември 2021 г. ще се проведат следните дистанционни обучения:

  • Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“;
  • Превенция, управление на кризи и защита при бедствия“;
  • Опазване на културно – историческото наследство и развитие на туризма“.

Вижте повече на: https://www.namrb.org/vkliutchete-se-v-distancionnite-obutcheniia-na-nsorb