До 18 юли е срокът за кандидатстване за подкрепа в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства

17.06.2022

458

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства е обявена сесия за прием на проекти по следните теми:

 • Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии
 • Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии
 • Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии

Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.

Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата – до 18 юли 2022 г. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

 • за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.
 • за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

За всички останали:

 • за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

Допустими за финансиране дейности:

 • дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
 • консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
 • дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата). Бенефициент за дейности по дигитализация е музей/художествена галерия, в чийто фондове са инвентирани движимите културни ценности, които е необходимо да се дигитализират. При възлагане на дейностите на външен изпълнител задължително следва да се сключи договор, с който да се регламентират взаимоотношенията между страните, авторските права върху изображенията, съхранението на данните и др. Договорът се представя с проектното предложение;
 • материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители, кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;
 • предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл. изм. и доп. ДВ бр. 87/2020 г.);

Не се финансират:

 • строително-ремонтни дейности;
 • административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;
 • разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 • режийни разноски и представителни разходи;
 • дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии

Обща сума за финансиране на проекти – 250 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 25 000 лв. Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

 • за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.
 • за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

За всички останали:

 • за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

Допустими дейности за финансиране:

 • дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
 • създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда (материали, образователни издания, игри за деца, приспособления или приложения, онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници (workshops), уроци или лекции);
 • за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;
 • помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми (до 5 мин.) за експозиция, музей, които са разположени в недостъпна среда и др.);
 • дизайн на експозиционни пространства;
 • изложби, представящи движими културни ценности;
 • каталози и други печатни издания на музеи/художествени галерии, свързани с представянето на движимите културни ценности;
 • закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, системи за окачване на експонати манекени, подходящи за музейна експозиция и др.;
 • дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

Не се финансират:

 • строително-ремонтни дейности;
 • административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;
 • разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 • режийни разноски и представителни разходи;
 • фотодокументални изложби;
 • хонорари за екипа на проекта;
 • дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

Тема 3: Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства

Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 15 000 лв.

Финансовата подкрепа за всяко отделно проектно предложение не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта. Стойността на собствения принос е задължително минимум 25% от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

 • за начало на дейностите по проекта – 15.09.2022 г
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2022 г.
 • за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 30.04.2023 г.

За всички останали:

 • за начало на дейностите по проекта - 15.09.2022 г.
 • за реализиране на дейностите по проекта: 30.03.2023 г.
 • за отчитане на проекта: до 30.04.2023 г.

Една организация може да подаде по едно проектно предложение за всяка една от обявените теми.

Допустими дейности за финансиране:

 • дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
 • научни конфернции, свързани с годишнини на музеи или значими събития от българската история;
 • регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организирани от музеи и художествени галерии;
 • печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и художествените галерии;

Не се финансират:

 • строително-ремонтни дейности;
 • административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация, включително разходи за управление на проекта;
 • разходи за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
 • режийни разноски и представителни разходи;
 • фотодокументални изложби;
 • хонорари за екипа на проекта;
 • дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта;

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Всички подробности можете да видите на сайта на Министерството на културата https://mc.government.bg/newsn.php?n=8282&i=1&fbclid=IwAR3pzEttnZUycxtU5_O8UbXbPG_DCXB0GNJHtHXYsa6CNtrE9d4U8EhWjPQ