Допълнена е Програмата за ползване на хуманитарна помощ за разселените от Украйна лица

Министерският съвет прие Решение за изменение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна.

Помощта се предвижда да се използва освен в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, и в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон.

Удължава се срокът, в който ще се предоставя хуманитарна помощ на тези лица без изрична регистрация за временна закрила. Това вече ще се случва до 15.04.

Програмата се администрира от Министерството на туризма, като се финансира от инструменти на Европейския съюз и/или от държавния бюджет по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на местата за подслон на три отчетни периода. Регламентира се специално създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на местата за подслон. Министерството на туризма уточнява, че местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър (НТР) не следва да подават заявление за регистрация във временния Регистър на места за подслон.

Във временния регистър на места за подслон (РМП) се вписват само обекти (общежития, държавни и общински бази, почивни станции и др.), които не са вписани в НТР и в които са настанени разселени лица от Украйна.

Местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър (НТР) не следва да подават заявление за регистрация на място за подслон на лица търсещи временна закрила в Република България.

Във временния регистър на места за подслон (РМП) се вписват само обекти (общежития, държавни и общински бази, почивни станции и др. бюджетни организации), които не са вписани в НТР и в които са настанени разселени лица от Украйна. Лицата, които извършват настаняване в обект – място за подслон, подават заявление по образец за регистрация на място за подслон до Министъра на туризма на електронна поща: ua.statebases@tourism.government.bg. Файлът задължително се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вписаните лица в РМП, които предоставят услуга по настаняване и изхранване на разселените лица от Украйна е необходимо да попълват данните за настанените лица в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). За подаването на данните е необходимо лицето, стопанисващо обекта, вписан в РМП да създаде свой профил в системата. Подробни указания за регистрация в ЕСТИ и подаването на данни са публикувани на институционалната страница на МТ в секция „ЕСТИ“ на следния интернет адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

 

Заявление за вписване в ретгистъра можете да изтеглите от сайта на Министерството на туризма https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/informaciya-za-licata-koito

При възникнали въпроси, относно регистрацията и подаването на данните в ЕСТИ можете да се свържете с нас на следните телефони – 02 9046 834, 02 9046 871, 02 9046 876, 02 9046 877, 02 9046 785

В приложения към Програмата е уреден редът за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ, включващ указания за използване на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) за кандидатстване, отчитане и разплащане на помощта, както и са посочени специфични хигиенни и противоепидемични мерки, които трябва да бъдат осигурени в мястото на настаняване на лицата  и указания за хранене на лицата над 18 години. Нормите за хигиена са съществуващи и действащи.

Лицата, които извършват настаняване в обект – място за подслон, подават заявление по образец за регистрация на място за подслон до Министъра на туризма на електронна поща: ua.statebases@tourism.government.bg. Файлът задължително се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вписаните лица в РМП, които предоставят услуга по настаняване и изхранване на разселените лица от Украйна е необходимо да попълват данните за настанените лица в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). За подаването на данните е необходимо лицето, стопанисващо обекта, вписан в РМП да създаде свой профил в системата. Подробни указания за регистрация в ЕСТИ и подаването на данни са публикувани на институционалната страница на МТ в секция „ЕСТИ“ на следния интернет адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

Периодът на действие на Програмата е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.

Програмата за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна може да намерите тук. https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna/programa-za-polzvane-na