Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет в срок от 10 март до 10 юни 2022 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ, и в Портал за децентрализация (http://self.government.bg/decentralization/?cid=600086&ssid=15&sid=20)

Необходимите документи можете да видите и изтеглите по-долу.

При нужда от съдействие можете да се свържете за консултация с г-жа Нели Стайкова на n.staykova@namrb.org и на телефоните на НСОРБ.

 

 

Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Секретариатът на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, МРРБ) организира през месец април 2022 г. онлайн информационни дни за оказване на методическа помощ и практически насоки за подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата за присъждане на Европейския етикет.

Конкретните дати на събитията са определени по райони, както следва:

  • Северозападен район, включващ общините в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен – 1 април 2022 г.
  • Северен централен район, включващ общините в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра – 5 април 2022 г.
  • Североизточен район, включващ общините в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен – 7 април 2022 г.
  • Югозападен район, включващ общините в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София (столица) – 11 април 2022 г.
  • Южен централен район, включващ общините в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково – 13 април 2022 г.
  • Югоизточен район, включващ общините в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол – 15 април 2022 г.

За участие в събитията е необходимо участниците да изпратят попълнен регистрационен формуляр на следния електронен адрес: atusecretariat@mrrb.government.bg  в срок до 25 март 2022 г.

 

Програмата за онлайн провеждане на информационните дни е следната:

10:00 - 10:30 ч.  Европейския етикет и значението му за общините. Представяне на етапите от процедурата за присъждане на Европейския етикет

10:30 - 11:00 ч.  Подготовка на документите за кандидатстване.

Подробно представяне на технологията за попълване на Образец 2. Общ списък с материали и Приложение 1. Еталон за самооценка (Бенчмарк)

11:00 - 11:15 ч.  Изпращане на документите за кандидатстване и последващи ангажименти на кандидатствалите общини

11:15 - 12:00 ч.  Дискусия, въпроси и отговори

 

Регистрационния формуляр за участие можете да изтеглите от ТУК.

Препоръчваме Ви, преди провеждането на информационните дни да се запознаете предварително с информацията за условията и реда за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет, публикувана на интернет страницата на МРРБ: http://self.government.bg/decentralization/?id=1039&cid=600086&ssid=15&sid=20