Финал на подготовката на ПРР 2021-2027

17.06.2022

831

На 17 юни се проведе заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

НСОРБ се представляваше на заседанието от титулярните си представители и съответните им заместници, Надежда Цветкова, началник отдел в община Кърджали и Вера Добрева, директор дирекция от община Троян, както и от управителя на НСОРБ Актив и началник отдел от НСОРБ.

Членовете на ТРГ обсъдиха последните промени в текстовете на Програмата и дадоха мандат на Управляващия й орган, да я внесе в Министерския съвет за одобрение и последващо официално изпращане на Европейската комисия.

По-важните разлики в шестата поред версия на ПРР, с 5 - я й вариант от м. октомври 2021 г., резюме на която е публикувано на интернет-страницата на НСОРБ https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite, са:

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“: (бюджет от 1.048 млрд. лв., от които 849 млн. лв. принос на ЕФРР):

 • Намален ресурс за мерките в областта на социалното включване, жилищното осигуряване, образованието, дългосрочната грижа и здравеопазването -от 151,8 млн. евро (над 1/3 от бюджета на приоритета) на 130.2 млн. евро. Това съгласно информацията предоставена от УО се е наложило заради необходимостта от увеличаването на приноса на ПРР към постигането на целите на Зелената сделка. Поради това е завишен бюджета на мерките за ЕЕ и устойчива мобилност.
 • Направени са допълнения и изменения в допустимите дейности, като:
 • Към дейността за подкрепа на инфраструктурните мерки за насърчаване на икономическата активност, се включва: Разширяване на електропреносната мрежа в зоните на интервенция чрез финансиране на интелигентни енергийни системи;
 • Към дейността за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, се включват студентски общежития;
 • В дейността за Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност, мярката обект на подкрепа за разработване на планове за управление на движението, се заменя с разработване на ПУГМ;
 • Към дейността за Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, се включва подкрепа и за обособяване на ленти за велосипеден транспорт, където е подходящо, и 2. мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа с цел намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Към дейността за Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, се включва и мярка за изграждане на подземна техническа инфраструктура с цел подобряване условията на живот на уязвими групи;
 • Към дейността за образователна инфраструктура, се включват и детски градини (били преди в здравната инфраструктура);
 • В дейността за здравна и социална инфраструктура, са детайлизирани мерките обект на подкрепа;
 • Към дейността за култура, спорт и туризъм се включват съхранение и развитие на природното наследство;
 • Изискването всички инвестиции в сгради по ПРР да постигнат най-малко клас на енергопотребление „В“ на сградата, се заменя с клас „А“ и минимум 30% спестявания на първична енергия.
 • Допустимите бенефициенти от партньорства се изменят на широк кръг заинтересовани страни, като приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на съответната територия, включително държавни органи, областни администрации и общински власти; представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); представители на бизнеса (предприятия), научната общност; сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“: (бюджет от 2. 506 млрд. лв., от които 2.082 млрд. лв. принос на ЕФРР):

 • Добавен е текст, че ПРР ще подкрепя интервенции на цялата територия на страната за мерките, които попадат извън обхвата на СПРЗСР като освен здравната инфраструктура, се включват и енергийна ефективност на жилищни сгради и туризъм;
 • Намален е ресурсът за мерките в областта на социалното включване, жилищното осигуряване, образованието, дългосрочната грижа и здравеопазването -от 415.4 млн. евро на 351.2 млн. евро;
 • Корекции в допустимите дейности и мерките към тях, както и в допустимите бенефициенти са аналогични на тези по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, в т.ч. постигане на клас „А“ на инвестициите в сграден фонд и 30% спестявания.
 • Изменена е и визията на Процедурата по подаване, подбор, оценка и изпълнение на концепциите за ИТИ и проектите към тях. Същата ще се реализира в 2 фази, като на Фаза 1 ще се подават проектни идеи, които ще се групират в концепции. На Фаза 2 ще се извършва подбор и оценка от съответните УО на пълни проектни предложения. Насоките за депозирането на проектните идеи по ИТИ се подготвят от УО, като се предвижда ежегодното провеждане на кампании в регионите по набирането им.

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ отпада от програмата, като на по-късен етап след финализирането на Териториалните планове за справдлив преход, чрез изменение в ПРР същият ще се включи отново. По първите варианти на Териториалните планове, са получени коментари на ЕК, като след отразяването им плановете отново ще се комуникират  с нея.

Нов момент е приоритета за Техническа помощ по чл. 37 от Общия Регламен, като страната ни е единствената в ЕС, която ще го прилага. В приоритета са включени 3 проекта за успешна реализация на ИТИ, в т.ч. за създаване и функциониране на постоянен консултативен център за подпомагане на местните и регионалните участници при разработването на зрели проекти.

Със заличаването на Приоритет 3, включващ финансиране от ФСП, значително е изменен бюджета на Програма, който става 1 843 494 117 евро, от които европейското финансиране е 1 521 070 000 евро.

По текстовете на ПРР се приеха предложенията на НСОРБ за:

 • Отпадане на изискването всички инвестиции в сгради по ПРР да постигнат най-малко клас на енергопотребление „А“;
 • Към дейността за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради по двата приоритета на ПРР, освен студентските общежития да се включат и училищните.

НСОРБ благодари на общините: Варна, Враца, Пловдив, Свищов, Столична и Хасково, които подкрепиха подготовката на становището ни по варианта на ПРР.