Финансовото бъдеще на общините събира над 300 специалисти на Националната среща на финансистите в общините

19.05.2022

562

Курортен комплекс „Албена“ е домакин на двудневната Национална среща на финансистите от общините в България. Форумът се провежда за 24-та поредна година и е организиран от „НСОРБ – Актив“  и Националното сдружение на общините в Република България. Интересът към проявата е традиционно висок и тази година в него вземат участие 314 експерти в областта на местните финанси, счетоводството, контрола и данъчната политика.

В двата дни на Националната среща финансистите от общините се дискутират най-актуалните теми в сектора, свързани с моделите за субсидиране на общините, проблемите в системата на местните данъци и перспективите за разширяване портфолиото на предоставяните електронни услуги. Тази година във фокуса на внимание са и важни за общините въпроси, свързани с финансирането и администрирането на процесите, свързани с управлението на отпадъците.

В различните формати на събитието участват представители на Министерството на финансите, Министерството на електронното управление, Агенцията за държавна финансова инспекция, Фонд ФЛАГ и други. В утрешния  дискусионен форум с финансистите от общините по вълнуващите ги проблеми ще разговарят председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков,  заместник министрите на финансите – Росица Велкова и на електронното управление – Александър Йоловски, директорът на АДФИ д-р Стефан Белчев. Модератори и панелисти по основните теми на форума са финансисти с дългогодишен опит в местното самоуправление, членове на Постоянната комисия по бюджет и финанси на НСОРБ, кметове на общини – членове на Управителния съвет на НСОРБ: Владимир Георгиев – кмет на Самоков, Златко Живков – кмет на Монтана, Валентин Димитров – кмет на Генерал Тошево, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и управителят на „НСОРБ-Актив“ Людмила Величкова.

  

В първия ден от Националната среща на финансистите на общини се провеждат тематични работни сесии. Финансистите на общини обсъждат възможните модели за актуализация на изравнителните механизми по финансовите взаимоотношения между държавата и общините в рамките на държавния бюджет. В навечерието на обявената от правителството предстояща актуализаци на държавния бюджет и в хода на преговорите по ЗДРБ за 2023 г. работната сесия започна с обсъждане на въпросите на финансирането на делегираните от държавата дейности през 2022 година и възможностите за по-адекватно финансиране на ДДД през 2023 г. С някои основни моменти от хода на изпълнението на държавния бюджет запозна своите колеги Евгения Петкова – началник отдел в дирекция „Финанси на общините“ на Министерство на финансите. Ведомството дава висока оценка на събираемостта на местните данъци и такси за първите месеци на годината. Най-голям дал в данъчните приходи имат имуществените данъци, а в структурата на неданъчните приходи – общинските такси. За пета поредна година МФ отчита, че неданъчните приходи на общините превишават по обем данъчните. Този факт красноречиво показва острата необходимост от финансова децентрализация, която да даде възможност за акумулиране на повече средства от дейностите,  реализирани на територията на общината, както от физически, така и от юридически лица. Темата ще бъде обект на дискусия в програмата на Националната среща на финансистите утре.

Според данните за изпълнението на бюджета за 2022 г., представени от МФ, в системата на разходите на общините прави впечатление ниското изпълнение на капиталовите разходи, където също намират отражение затрудненията по реализиране на инвестиционните дейности, предизвикани от скока на цените в отрасъла.

Много въпроси събуди представената прогноза за бюджета на държавата за 2023 г. Представителят на МФ увери, че към настоящия момент разчетите за бюджета през следващата година са консервативни, но в рамките на есенната бюджетна прогноза ще бъдат актуализирани и подлежат на промени в преговорния процес с общините. Сред фрапиращите примери са предвидените ръстове за издръжка на общинската администрация, които са едва 5,3% и не покриват дори нивата на минималната работна заплата за 2022 г.

В рамките на форума предстои заместник-кметът на община Търговище Валентин Велчев да представи проекта на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци . Начин на изчисляване размера на таксата е дискусията, която съсредоточава гледните точки както на финансистите на общините, така и на счетоводителите и данъчните експерти, които също заседават днес в тематични сесии.

Електронните  услуги и предизвикателствата пред електронния обмен на данни между различните регистри обсъждат в рамките на Националната среща на финансистите на общините експертите по местни данъци и такси. С Ивайло Стефанов – представител на Министерството на електронното управление обект на обсъждане са също така развитието на функционалностите на системата за сигурно електронно връчване, както и поблемите, свързани със заявяването по електронен път на административни услуги, предоставяни от общините и извършването на разплащания чрез виртуални ПОС-терминали.

Данъчните специалисти на общините дискутираха някои специфики при прилагането на Закона за местните данъчни и вижданията за по-пълно обхващане на различните видове имущество от системата на данъчно облаганео. Панелист по тематиката е Соня Табакова - директор дирекция „Местни приходи“ в община Кърджали

Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО) е горещата тема в дискусиите на професионалистите от областта на счетоводството, вътрешния одит и финансовия контрол от общините, които участват в тематичната сесия от програмата на Националната среща на финансистите. Събитието се организира от „НСОРБ – Актив“ и НСОРБ в кукорта „Албена“  събира над 300 специалисти от общините. Новостите в работата на системата ИФИСО представя екип на националния системен интегратор - „Информационно обслужване“ АД: Димка Кирацова, Илияна Велчева и Илияна Методиева.

  

Визията на МФ е ИФИСО да стане единната платформа за бъдещото електронно управление. Системата, обаче е базирана на разработен в чужбина софтуер, който успешно се използва в бизнес управлението и е напълно непригоден за работа на публични структури, подчертаха многобройните участници във форума. Въпреки преминатите обучения и препоръките от местните експерти в сферата на счетоводството, до момента държавното дружество не отбелязва особен напредък в адаптирането на продукта към административните процеси в общините, коментират местните експерти. Това налага паралелно да бъдат поддържани и далеч по-надеждните системи, които вече всяка община е внедрила и на базата на които може своевременно да отговаря на многобройните запитвания за справки и аналитична информация от институциите, от бизнеса и от гражданите.

Общините са категорични, че до момента не са представени основателни аргументи изцяло да бъде подменена технологичната среда в която работят счетоводствата, но и държавният интегратор не е положил и минимални усилия да проучи алгоритмите на тяхното функциониране и специфичните изисквания. Липсва визия как новата система ще бъде натоварена с акумулираните с години бази данни в общините, за да могат да бъдат приложени предвидените функционалности, липсват цели процеси в управлението на финансите, които все още не са обхванати, а обяснението, че това е „следващ модул“ не дават яснота каква е визията за цялостната система и кога тя ще бъде в състояние да интегрира целият комплекс от функции, които изпълняват счетоводните отдели на общините. Финансистите подчертаха, че държавните институции, където софтуерът е внедрен, работят в тесен специфичен сегмент, а общините имат компетенции в целия спектър обществени функции и това остава до момента неразбрано.

Според експертите, добрите намерения за унифициране на процесите в управлението на публичните финанси и създаването на единна електронна среда за работа, която да облекчи както администрациите, така и гражданите и бизнеса, засега са далеч от успех и причината те виждат в нежеланието да бъдат детайлно проучени административните процеси в общините и да бъдат намерени най-адекватните технологични решения.

Община Габрово дори покани екипа на „Информационно обслужване“ да отделят няколко седмици и да поработят съвместно с тях, за да се убедят в несъстоятелността на продукта, който по Закон е предвидено да бъде внедрен във всички 265 общини.

Заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, който също взе участие в дискусията, се затрудни в намирането на аргументи за настоятелността на МФ по внедряването на Интегрираната финансово-информационна система за общините и обоснова предвидените в закона задължения като „политическо решение“.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни, че въпросното задължително внедряване на системата възникна изненадващо в Закона за държавния бюджет и без предварително съгласуване. Тя  и изрази надежда, че новосъздаденото МЕУ няма да се задоволи с обяснението за „политическо решение“, а ще търси реално практическо решение на проблема. Нормалният пазарен подход изисква МФ да посочи ясно каква информация от общините е нужно да получава, в какви срокове и в какъв формат, а многобройните компании в сферата на информационните технологии със сигурност имат потенциала да предложат иновативни и перспективни решения.

Тематичната сесия за счетоводителите, одиторите и финансовите контрольори в рамките на Националната среща на финансистите, организирана от „НСОРБ – Актив“ и НСОРБ, започна с обсъждане на ангажиментите на общините по чл.7г, ал.2 от ЗЕУ за предоставяне на документи и информация. Тези задължения са обвързани с тригодишни бюджетни прогнози, проектобюджети за следващата година, утвърдени годишни бюджети и извършените промени по тях, както и текущи и годишни отчети.  Тези и щирок кръг въпроси, свързани с предварителното съгласуване на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии обсъди със специалистите от общините  Васил Певичаров – представител на Министерство на електронното управление.

Експертът по бюджетно счетоводство Мария Цветанова запозна участниците във форума с някои специфики и тънкости, свързани с отчетността на дълготрайните материални активи.

Вторият ден на Националната среща на финансистите в общините продължава с дискусия по проблемите на финансовата децентрализация и обсъждане на други актуални въпроси, свързани с осигуряването на повече финансова свобода на местните власти и ефективен контрол на публичните ресурси.