ИАГ ни отговори относно проблеми при почистване на земеделски земи, предизвикани от указания от РИОСВ във връзка с писмо № 05-08-852/14.04.2022 г. на МОСВ

19.05.2022

481

В НСОРБ получихме отговор от ИАГ на наше писмо, относно проблеми при почистване на земеделски земи, предизвикани от указания до общините от РИОСВ във връзка с писмо № 05-08-852/14.04.2022 г. на МОСВ относно инвестиционни намерения по ползване на дървесина от земеделски територии.

Във връзка с изразеното от нас безпокойство и във връзка с компетенциите на ИАГ, от там ни уведомяват следното:

Съгласно чл. 2, ал.3 от Закона за горите (ЗГ), разпоредбите на закона не се прилагат за дървета от горскодървесни видове в земеделски територии, когато не притежават характеристиките на гора по чл. 2 ал.1 от ЗГ. В този случай се прилагат разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и правилника за неговото прилагане. Съгласно разпоредбите на чл. 3 от ЗОСИ, се опазват и намиращи се извън горските територии отделни дървета, които не подлежат на опазване по специален ред, предвиден в друг закон.“

Целия отговор от Агенцията можете да видите ТУК.