Информация от УО на ОПРР относно настаняване на граждани на Украйна в обекти, изградени със средства по програмата

УО на ОПРР изразява принципна подкрепа да се предоставят за безвъзмездно настаняване на украински граждани за определен период от време обекти на интервенция, реализирани по програмата, с цел указване на обща помощ при създалата се ситуация в Украйна.

При настаняване на украински граждани за престой в сгради (обекти) общинска собственост изградени по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. - обекти на социалната инфраструктура, реализирани по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), следва да се има предвид, че това може да се извършва при наличие на свободни места или нестартирало предоставяне на предвидените социални услуги, с оглед недопускане възпрепятстване използването на обектите по предназначение. Бенефициентите следва да предприемат необходимите мерки, гарантиращи запазване на постигнатите резултати по проектите, както и такива за реализиране на целите и индикаторите по ДБФП.

Вижте пълния текст на писмото.