Информационен ден по процедурата за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

03.02.2022

765

 

На 3 февруари  2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа,  онлайн през платформата Zoom, ще се проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. -https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9137

Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда  

В рамките на събитието ще се представят условията за кандидатстване, както и ще се  предостави възможност за задаване на въпроси, свързани с изготвянето на проектни предложения.

Регистрацията за участие е до 2 февруари  на   https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I

Допустими кандидати и партньори по  процедурата са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ.

Общият бюджет по процедурата е 7 млн. лв. Минималният размер на проект е 100 000 лв, а максималният– 195 583 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи.

Дейност 2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез две поддейности:

Поддейност 2.1. Допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище.

Поддейност 2.2. Подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.

Дейност 3. Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс.

Дейност 4.Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 5.04.2022 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020

За допълнителни уточнения и въпроси по информационния ден, лице за контакт е Мая Лашова, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ПО, e-mail: m.lashova@mon.bg