Изменения в Наръчника за управление на ОП НОИР

02.06.2022

441

На  https://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1048 е публикуван изменен Наръчник за управление (вариант 5, версия 4) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Измененията са в съответствие с действащото към 27.05.2022 г. европейско и национално законодателство в сферата на структурните и инвестиционните фондове на ЕС.

Измененията в Наръчника спрямо предходната му версия касаят:

  • Актуализиране на органиграмата на организационната структура на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;
  • Промени в наименованието на някои от главите в Наръчника;
  • Допълнени текстове за нормативната рамка в съответствие с действащото към 27.05.2022 г. европейско и национално законодателство в сферата на структурните и инвестиционните фондове на ЕС;
  • Актуализиране на част от приложенията касаещи програмирането, планирането управлението на риска и контрола  на Програмата;
  • Допълнителни разяснения относно исканията за междинни плащания от бенефициентите и др.

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 4 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Процедури“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“.