Комитет на регионите

Европейският комитетът на регионите (КР) http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx е основан през 1994 г. Той е политическата асамблея на представителите на местните и регионалните власти на ниво ЕС и подпомага разработването на политиките и законодателството на Съюза. Договорите задължават Европейската комисия, Европейският парламента и Съвета на ЕС да консултират с КР свои предложения, които имат отражение на регионално или местно равнище.

Членове на КР са 329 лица заемащи изборни длъжности в местни и регионални власти от 27-те държави-членки на ЕС. Броят на заместниците им е отново 329. Мандатът на делегатите в КР е 5 години. Размерът на националните делегации на отделните страни зависи от населението им.

Българската национална делегация се състои от 12 членове и същият брой заместници. Те се номинират от Управителния съвет на НСОРБ и се одобряват от Министерския съвет. Всяка национална делегация има ръководител, като начело на българската делегация за мандат 2020-2025 г. е определена г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово.

КР провежда 6 пленарни сесии годишно, на които се приемат над 50 становища, свързани със законодателството на ЕС. Провежда над 40 консултации със заинтересованите страни и организира над 300 прояви годишно.

Членовете на КР са групирани също така в зависимост от принадлежността им към една от 6-те политически групи в КР: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС), Renew Europe, групата на Европейския алианс (EA), групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) и групата на Зелените.

Председател на КР е г-н Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), а г-н Вашку Илидио Алвъш Кордейру (Азорски острови) е първи заместник-председател. Двамата бяха избрани на 138-то пленарно заседанието на КР на 12 февруари за период от 2,5 години. Генерален секретар, който ръководи администрацията на КР е г-н Петер Ближковски, избран на поста на 7 октомври 2019 г. за срок от пет години.

Ръководните органи на КР са асамблеята на представителите на местните и регионалните власти, Бюрото, Конференцията на председателите на политическите групи и председателят. Бюрото на КР се състои от председателя, първия заместник-председател, 27 заместник-председатели от държавите-членки, 27 членове и председателите на политическите групи.

КР има 6 комисии. Те работят по ключовите политики на КР, които от своя страна са тясно обвързани с приоритетите на Европейската комисия и Европейския парламент:

  • Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX): сфера на дейност – зона на свобода, сигурност и правосъдие, Харта на основните права на ЕС, имиграционна политика, убежище и визи, активно гражданство, децентрализация, конституционни въпроси, многостепенно управление, по-добро законотворчество, субсидиарност и пропорционалност, международни договори и преговори политика в областта на външните отношения, политика на съседство; политика на разширяване;
  • Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER): сфера на дейност- икономическо, социално и териториално сближаване, структурни фондове, териториално устройство, градоустройствена политика, жилищно настаняване, транспорт, макрорегиони, териториално сътрудничество, регионални статистически данни и показатели;
  • Комисия по икономическа политика (ECON)сфера на дейност- индустриална политика, политика за МСП, икономическа и парична политика, икономическо управление, европейски семестър, вътрешен пазар, международна търговия и тарифи, конкуренция и политика в областта на държавните помощи;
  • Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE):сфера на дейност- изменение на климата, енергия от възобновяеми източници, политика в областта на околната среда, трансевропейски мрежи в енергийния сектор, нови енергийни политики, космическа политика на ЕС;
  • Комисия по природни ресурси (NAT):сфера на дейност - развитие на селските райони и ОСП, рибарство, производство на храни, морска политика, здравеопазване, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска защита, туризъм;
  • Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC): сфера на дейност - политика по заетостта, социална политика и социална закрила, мобилност, равни възможности, образование и обучение, иновации, научни изследвания и технологии, програма в областта на цифровите технологии, информационното общество в ЕС, включително трансевропейските ИКТ мрежи, аудиовизуална индустрия и медийни технологии, младеж и спорт, многоезичие и насърчаване на малцинствените езици, култура и културно многообразие.

 

Състав на българската национална делегация в КР (мандат 2020 –2025 г.) можете да видите по-долу.