Конгрес на местните и регионалните власти в Европа

Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа (СЕ), (https://www.coe.int/en/web/congress) е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация в своите 47 държави-членки и оценява прилагането на Европейската Харта за местно самоуправление. Като глас на европейските общини и региони той работи за насърчаване на консултациите и политическия диалог между националните правителства и местните и регионалните власти посредством сътрудничество с Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Конгресът се състои от две камари - Камара на местните власти и Камара на регионите. Включва 324 изборни представители на местни и регионални власти и същия брой техни заместници. Мандатът им е 5 годишен. Те заедно представляват над 200 000 местни и регионални власти. Четири политически групи са представени в Конгреса: на Европейската народна партия, на Европейските консерватори и реформисти, на Независимите либерал демократи и на Социалистите, зелените и прогресивните демократи.

Конгресът се оглавява от президент избиран за период от 2,5 години. Г-н Линдерт Вербик (Нидерландия, от групата на Социалистите, зелените и прогресивните демократи) заема тази длъжност от март 2021 г. Всяка от двете камари има и свой президент със същия мандат. Президент на Камарата на местните власти е г-н Бернд Фохрингер (Германия, ЕНП), на регионите е г-н Харалд Сондерегер (Австрия, ЕНП). Всяка от Камарите има и 7 вицепрезидента. За Генерален секретар на Конгреса през ноември 2020 г. бе преизбран Андреас Кифер (Австрия) с 5-годиншен мандат.

Конгресът заседава два пъти годишно. Пленарните му сесии и заседанията на двете му Камари се провеждат обичайно през месеците март и октомври в Двореца на СЕ в Страсбург. Приема годишно над 40 препоръки, резолюции и становища. Изготвя доклади и следи за прилагането на принципите на Европейската харта за местно самоуправление. Извършва и наблюдение на местни и регионални избори.

Към Конгреса функционират 3 комисии:

  • Комисия по наблюдение/мониторинг- следи за прилагането на Хартата, както и за институционалното развитие на регионите в Европа, изготвя доклади за състоянието на местната и регионалната демокрация в Европа и следи специфични въпроси, свързани с местната и регионалната демокрация в държавите-членки. Провежда мисии по наблюдение на местни и регионални избори (от 1990 г. до момента са проведени над 100 наблюдателни мисии);
  • Комисия по управлението- отговорна е за добро управление и демокрацията на местно и регионално ниво, както и за дейности подпомагащи развитието на правни инструменти и препоръки на СЕ в областта на местната и регионална демокрация. Занимава се и с въпроси свързани с управлението, публичните финанси, трансграничното и между-регионално сътрудничество и е-демокрация, както и със сътрудничество с други организации на СЕ и ЕС;.
  • Комисия по актуални въпроси- изучава ролята на местните и регионалните власти по отношение на най-големите предизвикателства на нашето общество, подготвя работата на Конгреса по тематични въпроси като социално сближаване, образование, култура и устойчиво развитие.
    От 2014 г. насам в сесиите на Конгреса участват и младежки делегати от държавите -членки на СЕ.

Освен множество съпътстващи инициативи по време на сесиите, Конгресът провежда и много други такива на местно ниво, една от които е Европейската седмица на местната демокрация. Тя се провежда всяка година през м. октомври с паралелни публични прояви и форуми във всички държави-членки за насърчаване и популяризиране на демократичното участие на местно ниво и промотиране на основните ценности на СЕ, демокрацията и човешките права.

На всеки две години се провежда и конкурса DOSTA! - награда за общини и региони за иновации и ефективни действия за интеграция на ромските общности. Община Лом през 2009 г. спечели трета награда за прилагане на успешна интеграционна политика.

Българската национална делегация е в състав 6 членове и 6 техни заместници. Ръководител на делегацията за мандат 2021-2026 г. е Дилян Млъзев, кмет на община Елена.