Мерки за залесяване и ранно предупреждение и оповестяване на населението се включват в ОПОС

23.06.2022

398

На заседанието си на 22-ри юни Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС).

Съгласно решението в ОПОС се включват нови мерки и съответно бенефициенти, като целта е преодоляване на риска от загуба на средства по Програмата.

Осигурява се възможност за финансиране на допълнителни мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, свързани със залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ се включват мерки за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво за общински центрове с нов бенефициент дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.

В резултат на извършен анализ на информацията по сключените договори и прехвърляне на средства между приоритетните оси, целевите стойности на финансовите показатели, средствата по кодове на интервенции и бюджета на Програмата също са актуализирани.