Министерство на здравеопазването предприе промени в Наредба № 3 от 2019 г. за субсидиране на лечебни заведения през 2022 година

12.05.2022

435

 

  1. Публикувани са в Държавен вестник изменения в Наредбата за субсидиране на лечебни заведения.

През месец януари беше публикуван Проект на Наредба за изменения в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. След проведеното обществено обсъждане промените са публикувани в Държавен вестник бр. 33/29.04.2022 г.

Изменя се т. II от Приложение № 9 към чл. 48, ал. 1 и чл. 49, ал. 2, относно реда и критериите за определяне на финансовия ресурс за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ, извършващи дейност на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, които могат да бъдат субсидирани от Министерството на здравеопазването.

Механизма, по който се ще се разпределят средствата е за общ финансов ресурс, който ще се разпределя между съответните болници за съответната година в зависимост от броя на обслужваното население (по официални данни на Националния статистически институт), броя на преминалите през предходната година пациенти и обема на извършваната медицинска дейност, измерен през реализираните приходи на годишна база от медицинска дейност. Броят на обслужваното население, броя на преминалите пациенти и обема на извършваната медицинска дейност се коригират със съответните коефициенти, формирани по скала. Тежестта на всеки от трите критерия  се изчислява по формула, посочена в Приложението към Наредбата, след което се намира средната претеглена тежест. Конкретният размер на общия финансов ресурс за всяко от лечебните заведения се изчислява като произведение от средната претеглена тежест и общия размер на сумата по бюджета на Министерство на здравеопазването за съответната година, определена за субсидиране на този тип дейност.

В случай, че в списъка по чл. 48, ал. 3 от Наредбата са включени лечебни заведения с временно обусловена труднодостъпност и/или отдалеченост, финансовият ресурс за тях се определя в размер до 3 на сто от общите предвидени средства за дейността в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

С всички влезли в сила промени можете да се запознаете от ДВ, бр. 33 от 29.04.2022 г.

 

  1. Публикуван е Проект на Наредба за изменение на Наредбата за субсидиране на лечебни заведения.

На 10 май, Министерство на здравеопазването публикува на страницата за обществени консултации Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

С промените в Наредбата се предлага да се увеличават средствата, които МЗ изплаща на болниците за готовността им за реакция при заразни болести, като увеличението е с между 33 и 60 на сто в зависимост от нивото на компетентност на съответното лечебно заведение. Така средният разход на легло на годишна база за клиники и отделения от първо ниво на компетентност се увеличава от 15 000 лв. на 20 000 лв. За структурите от второ ниво сумата нараства от 25 000 лв. на 40 000 лв., а за тези от трето – от 35 000 лв. на 48 000 лв.

Предлага се и увеличение на субсидията за дейностите, свързани с туберкулоза, както и за психичните заболявания. При лечението на пациенти с туберкулоза e заложено за леглоден лечение в структури от второ ниво на компетентност сумата от  90 лв., в структури от трето ниво увеличението е от 74,80 на 100 лв., а цената за извършен и отчетен преглед от 44 лв. става 65 лв.

В Проекта е предвидено и увеличение на стойностите на медицинските дейности по чл. 41, касаещи лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия; спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение и дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания. За леглоден в структури от първо ниво на компетентност вместо 38,50 лв. се предлага сума от 50 лв. За тези от второ ниво сумата става 60 лв., като досега e 46,20 лв., а за тези от трето ниво тя нараства от 50,60 лв. на 65 лв.

В Проекта е предложено увеличение на стойностите, на базата на които се определя общият финансов ресурс за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим на работа, а именно: за брой екипи от медицински специалисти на 24-часов непрекъснат режим на работа, средномесечния разход за 1 лекар в лекарски екип и среден месечен разход за 1 специалист по здравни грижи в екип от специалисти по здравни грижи. В мотивите си вносителя посочва, че с увеличението на стойностите се цели съпоставимост с текущите стойности на началните основни месечни заплати на съответните категории персонал, определени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ за 2022 г.

С проекта и мотивите на вносителите може да се запознаете на:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6819