Моделите на бъдещата децентрализация обсъждаха кметовете от Югоизточния район за планиране

14.05.2022

528

С минута мълчание в памет на дългогодишния кмет на Нова Загора Николай Грозев започна Регионалния форум, който събира днес в Бургас кметовете и председатели на общински съвети от Югоизточния район за планиране. Организатор на дискусията по актуални проблеми на местното самоуправление и перспективите за европейско финансиране за общините през програмен период 2021 – 2027 г. е Националното сдружение на общините в Република България.

Димитър Николов, кмет на община Бургас, член на УС на НСОРБ и председател на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране: „Единствено липсата на монолитност на местните власти може да възпрепятства постепенното ефективно въвеждане на децентрализацията в България“, подчерта по време на провеждащия се в Бургас регионален форум кметът на б-домакин Димитър Николов. Той припомни пред колегите си продължителната и противоречива хронология на усилията на НСОРБ за въвеждане на модел на децентрализация на управлението и определи настоящия момент като важен за общините. За първи път открито се говори по темата и отделни, макар и плахи, стъпки в посока повече самостоятелност на общините, са заложени в Коалиционното споразумение на правителството.

Децентрализация без финансова децентрализация не е възможна, категоричен е Димитър Николов. Той подчерта, че е важно да бъдат консолидирани усилията на местните власти и да бъдат използвани всички възможности за смислен и задълбочен диалог с централната власт.  „От изключително значение е да бъдем правилно разбрани,  че това не е наш каприз, а осъзната необходимост“ – подчерта кметът на Бургас.

Разработения от НСОРБ модел предвижда възможност до 2% от ДДФЛ да остава в общините, като неговите конкретни параметри могат да бъдат определени с Решение на съответния общински съвет. При равни други условия, ако 1/5 от приходите от ДДФЛ през 2019 г. бяха отстъпени на общините, то по местните бюджети биха постъпили допълнително 799,8 млн. лв.  Средно за страната данъчните приходи на всички общини ще нараснат с 68%.

За община Казанлък евентуално въвеждане на обсъжданите мерки за разширяване приходоизточниците на общините, би увеличило приноса на собствените средства в бюджета на общината с 55%, подчерта Галина Стоянова – кмет на община Казанлък и член на Контролния съвет на НСОРБ. Област Стара Загора е една от най-гъсто населените в страната, което в комбинация с високите средни доходи, я нарежда сред областите с най-висока покупателна способност. Това обуславя и високите очаквания на нашите жители да получават повече и по-качествени обществени услуги, сподели г-жа Стоянова и обърна внимание, че предлаганите промени няма да доведат и до увеличаване на данъчната тежест, а напротив – ще повишат ефекта за бизнеса и гражданите.

Кметът на община Карнобат и член на УС на НСОРБ Георги Димитров, подчерта, че е важно, когато се говори за децентрализация усилията да бъдат постоянни и постъпателни. Той открои като сериозен напредък постигнатото през 2021 г. включване на съгласуването с НСОРБ като задължително изискване към законопроектите, внасяни от народни представители. Изискването вече е част от Правилника за устройството и дейността на Народното събрание. „Предварителните разчети звучат оптимистично, подчерта Г. Димитров  - Те означават, че общините имат сериозен икономически потенциал, но наличието на възможности за привличане на нови приходоизточници, не означава, че не трябва да търсим и свои резерви“. Кметът на Карнобат акцентира върху потенциала при актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти, които не са променяни повече от 20 години. Той и негови колеги дадоха и фрапиращи примери: квадратен метър жилищна площ стойност от 0,20 до ок. 40 лв., а пазарните цени, при които се продават имотите са десетки пъти по-високи. Това на практика оформя значителен сив сектор в сделките с недвижимост. За общините проблемът има и още едно измерение, т.к. в местната власт се дължи данъка върху сделките по прехвърляне. Самите общини могат да направят актуализация на своите данъчни оценки, прилагайки адекватни критерии и оценката на място на имоти, в които са направени подобрения, достроявания и т.н.

Георги Георгиев - кмет на община Тунджа и член на УС на НСОРБ сподели: „В момента делът на собствените приходи спрямо субсидиите в структурата на общинските бюджети е в рамките на 20 – 30%. Това е съотношението, при което смятаме, че общината може добре да решава проблемите на гражданите. В община Тунджа собствените приходи формират 28% от общия финансов ресурс, но привличането на нови източници би донесло още 35% средства“ – обърна внимание Георги Георгиев и подчерта, че най-голямото значение подобни разчети имат за подобряването на инфраструктурата в българските общини – водоснабдяване и канализация, улична мрежа, тротоари, облагородени публични пространства. Той обърна внимание, че темата за обхващане на всички видове имущество от системата на данъчно облагане, би имала чувствително влияние върху състоянието на малките и отдалечените общини.

Кметът на Гълъбово Николай Колев обърна внимание на един от деликатните проблеми в дискусията за финансовата децентрализация. Когато се говори за пренасочване на 2% от данъка върху доходите на физическите лица към общините е важно да се уточни принципа – дали по местоживеене на гражданите, или по месторабота. В повечето райони на страната трудовата мобилност е вече установена практика, подчерта г-н Колев и изтъкна, че е важно този проблем да бъде обсъден детайлно, за да не бъдат ощетени нито общините, които са създали дори условия за развитие на бизнес, нито тези, които са инвестирали в качествен човешки капитал. Като важно условие преди навлизане в дискусията за промяна на данъчното законодателство, г-н Колев изтъкна необходимостта предложенията на НСОРБ да бъдат предварително обсъдени с всички заинтересовани страни и да бъде потърсена тяхната подкрепа.

  

От 7 000 души, които работят в мини Марица Изток в община Раднево, 1000 са жители на община Раднево,  обърна внимание кметът на Гълъбово Теньо Тенев. Важно е при обсъждането на модела, който ще бъде възприет в бъдещата данъчна реформа, да не бъдат ощетени нито общините, създали добри условия за развитие на бизнеса, нито общините, инвестирали в изграждането на качествена работна ръка. Кметът на Раднево взе участие в Регионалния форум на кметовете и председатели на общинските съвети от Югоизточния район за планиране, който НСОРБ провежда в Бургас.

Логиката в бъдещия модел за преразпределяне на част от националните данъци към общините е ДДФЛ да се получава от общините,  по постоянен адрес на гражданите, защото хората там получават услугите от общините, сподели в рамките на дискусията за бъдещето на финансовата децентрализация заместник-кметът на община Поморие Янчо Илиев. Той подчерта, че за общините, които през последните години са атрактивни за закупуване на имоти, актуализацията на данъчните оценки е стъпка от огромно значение. Той даде пример с Поморие, където данъчната оценка за кв.м. жилищна площ е ок. 100 лв., а сделките се сключват при цена от 1 200 лв. за кв.м. Ръстът на цените на имотите през последните години напълно откъсва данъчните оценки от реалната стойност на имотите и нивата, при които се търсят.

  

Всяка стъпка в управлението трябва първо добре да се обмисли и да бъде широко обсъдена и едва тогава да се предприемат действия, подчерта кметът на община Ямбол Валентин Ревански в рамките на дискусията за разширяване на финансовата децентрализация у нас. Намеренията за освобождаване на резерви, чрез оптимизиране на персонала не винаги и не за всяка местна администрация са адекватни. Валентин Ревански подчерта, че при встъпване в длъжност на новия кметски екип, администрацията на общината е свита с 30%, редуцирани са и общинските предприятия. Създадената оптимална структура за поддържане на публичните услуги вече е довела и до положителни финансови резултати за общината, подчерта г-н Ревански.

Във втората част на форума бяха дискутирани възможностите за финансиране на общински проекти по линията на национални и европейски програми.