Набират се проекти в областта на убежището, миграцията и предоставяне на услуги за граждани на трети държави

10.06.2022

467

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., набира проектни предложения  по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави“ https://www.eeagrants.bg/programi/vtreshni-raboti/novini/call-for-proposals.

Областите, които ще бъдат подкрепени в рамките на процедурата, включват мерки, свързани с правилно настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, социална и психологическа помощ в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави, които търсят международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила, със специален фокус върху нуждите на уязвимите групи.

Допустими кандидати са: всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в България. Международни организации, техни органи или агенции също са допустими кандидати.

Допустими партньори са: всички субекти, публични или частни, стопански или нестопански, неправителствени организации, регистрирани като юридическо лице в Норвегия, България, други държави-бенефициенти или страна извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с България, международна организация или нейни органи или агенции, които могат да участват и допринесат за даден проект.

В целевата група по поканата са включени:

 • Граждани на трети държави, включително уязвими лица, подали молба за международна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ от 13 декември 2011 г., но все още не са получили окончателно решение;
 • Граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ от 20 юли 2001 г.;
 • Държавни органи, местни власти и местна администрация, работещи в областта на убежището и миграцията;
 • Персонал на неправителствени организации, работещи в областта на убежището и миграцията;

Допустими дейности за подкрепа по процедурата:

Меки мерки: Финансирането за меки мерки за всяко проектно предложение от общия размер на безвъзмездната помощ по проекта трябва да бъде минимум 55 %.

 • Функциониране (ремонт, оборудване, поддръжка, оперативни разходи и др.) на приемателни съоръжения за уязвимите групи, търсещи убежище, с фокус върху непридружените непълнолетни и малолетни;
 • Предоставяне на услуги по настаняване и свързани услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
 • Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги и психологическа помощ, включително дейности по социално посредничество на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и на граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица.

Мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица и граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица, както и мерки, свързани с посрещане на техните нужди:

 • Организиране на курсове по български език за преодоляване на езиковата бариера за граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими групи;
 • Предоставяне на спомагателни услуги като писмен и устен превод за граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица, и за граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
 • Улесняване на процеса на комуникация между институциите и гражданите на трети държави, търсещи международна закрила, и гражданите на трети държави, на които е предоставена временна закрила;
 • Предоставяне на правни услуги относно процедурата, правата и задълженията и др. на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително на уязвими лица (предоставяне на информация за възможния резултат от процедурата за кандидатстване за международна закрила) и на граждани на трети държви, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
 • Разработване, отпечатване и разпространение на информационни брошури с правата и задълженията на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица и на граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица;
 • Изграждане на капацитет на национални институции, НПО и международни организации в областта на убежището и миграцията, както и в областта на законодателството за временна закрила;
 • Разработване и прилагане на специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижи и настойничество/представителство на непълнолетни;
 • Обучения на персонала на съответните заинтересовани страни за повишаване на знанията, експертизата и управленските умения за подкрепа и защита на уязвими лица, търсещи убежище и уязвими граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила.
 • Засилване на сътрудничеството между националните институции и НПО, работещи с граждани на трети държави, търсещи убежище и граждани на трети държави, получили временна закрила;
 • Разработване на предложения за по-нататъшно развитие на политиката и нормативната уредба в областта на убежището и миграцията;
 • Обмен на знания и добри практики между български и норвежки субекти, прилагане на законодателството в областта на временната закрила, по-специално относно организацията на приемните центрове, относно системите за управление на случаите и относно уязвимите групи;
 • Други конкретни дейности, отчитащи подходи, основани на полов признак на мигранти и търсещите убежище

Бюджетът на процедурата е 2 933 684.35 лв. (1 499 992 евро). Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 1 955 800 лв. (1 млн. евро). Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 160 лв. (200 000 евро).

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 9 септември 2022 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e0adeb39-eaa5-472e-af29-a9f308c1758d .