Набират се проекти за изграждане и модернизация на лодкостоянки

01.06.2022

473

Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) обяви покана чрез подбор на проекти по процедура „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10063

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени по крайбрежието и в акваторията на Черно море и р. Дунав.

За безвъзмездна финансова помощ (БФП) могат да кандидатстват:

  • общини или държавни учреждения;
  • юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение.

Допустимите за подкрепа дейности, са:

  • Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки;
  • Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните улови на сушата;
  • Подобряване на енергийната ефективност;
  • Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци;
  • Подобряване на безопасността и условията на труд. 

Бюджетът на процедурата е 1 898 071. 47 лв. Максималният размер на БФП за проект не може да надвишава 1 млн. лв., а минималният размер на БФП е 80 хил. лв.

Максималният процент на съфинансиране е до 100 % за публичните организации и до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатстването е по електронен път чрез ИСУН 2020. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.09.2022 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на: pmdr@mzh.government.bg