Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ за 2022 г.

09.06.2022

517

С Решение № 302 на Министерският съвет на Република България от 13 май 2022 г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието – 2022 г. е одобрена за изпълнение Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“. Със Заповед № РД09-3172/27.05.2022 г. на Министъра на образованието и науката програмата е определена да се управлява от екип на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Общините с налични най-малко три образователни институции на територията на населеното място( общински център), където ще се осъществяват дейностите и наличие на поне една образователна институция, установена като сегрегирана или наличие на обособени квартали/райони с преобладаващо ромско население или наличие на образователни институции в риск от вторична сегрегация, могат да кандидатстват по обявената на уеб-страниците на Министерството на образованието и науката и на ЦОИДУЕМ процедура.

Допустими дейности за финансиране по програмата:

  1. Осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място (общински център) за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции с цел достъп до образование в несегрегирани приемни образователни институции, както и за деца и ученици, живеещи в отдалечени райони, но посещаващи несегрегирани образователни институции.
  2. Осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация.
  3. Назначаване на непедагогически персонал към общините (образователни медиатори, помощници на учителите, социални работници в образованието), които да участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация, както и в дейностите по превенция и предотвратяване на негативни явления като насилие, дискриминационни прояви и тормоз в приемните образователни институции.

 Съпътстващи дейности задължителни за включване в проектните предложения, който се финансират от общината и/или по други механизми:

  1. Дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместното образователно развитие в приемните образователни институции.
  2. Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на всички родители за изграждане на образователна и обществена среда, осигуряваща ефективен процес на десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация.
  3. Дейности (групова или индивидуална форма) с деца в задължително предучилищно образование и с ученици, включени в процеса на десегрегация, за продължаване на образованието им в приемните образователни институции.

В периода 12.06.2022 г. – 12.07.2022 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителна кампания, състояща се от информационни ZOOM-срещи с кандидати за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване по програмата, информационни срещи в общинските и областните администрации, осигуряване на ежедневни консултации и др. На сайта на ЦОИДУЕМ ще бъде организирана секция „Въпроси и отговори“, която ще осигурява възможност за консултиране в процеса на кандидатстване. Общините, желаещи да се включат в ZOOM-срещи и/или желаещи да организираме срещи на място, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

За допълнителна информация:

https://www.mon.bg/bg/101121

https://coiduem.mon.bg/2022/06/08/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%bf-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be/

Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: l.kamenov@mon.bg

Лица за контакт:

Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: inna.ivanova@mon.bg

Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: n.hasanova@mon.bg.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2022 г.