Националният съвет по горите подкрепи предложения за подобряване управлението на държавните и общински горски територии

10.06.2022

417

Националният съвет по горите подкрепи предложения за подобряване управлението на държавните и общински горски територии на своето заседание от 9.06.2022 г. Съветът е основен консултативен орган към Министъра на земеделието при коректното формулиране и изпълнение на националните политики в сектора.

НСОРБ беше представлявано в заседанието от титулярния ни представител в съвета – Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков.

Съветът разгледа предложенията на Министерството и Изпълнителната агенция по горите за осигуряване на максимална пазарна конкуренция при продажбата на дървесина от държавните горски територии. Те включиха:

  • Подобряване на публичността и проверимоста на методите, използвани за определяне на началните цени при възлагане на дейностите и добива на дървесина;
  • Цялостно преминаване на продажбите на дървесина чрез електронни търгове и конкурси, с изключение на продажбите по ценоразпис на физически лица;
  • Пълно преустановяване на продажбата на дървесина по ценоразпис на юридически лица, с изключение на училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка.
  • Преустановяване продажбата на дървесина по реда на чл. 115 от Закона за горите т.е. чрез търгове само с участието на т. нар. „местни търговци“.

Предложените мерки бяха приети от Съвета с изключение на последната. По предложение на НСОРБ, подкрепено от браншовите организации, няма да има пълно преустановяване на търговете с участието на „местни търговци“. Въпреки данните за картелиране по места, този способ си остава важен за осигуряване местния поминък и доставката на материал и суровини за малките местни предприятия от сферата на дървообработващата и мебелна промишленост. МЗм ще разгледа допълнително предложенията вместо преустановяване, да има намаление на % планиран добив по този способ.

Разпалени дискусии в Съвета предизвика предложението за отмяна на заповедта на служебния министър проф. Бозуков за изключително силно намаление на предвиденото в горскостопанските планове средногодишно ползване на дървесина от високостеблени гори с възраст над 100 години. Всички членове на Съвета се обединиха върху становището, че тази заповед е „лесовъдски необоснована“. Горскостопанските планове следват стройна система на турнус и сукцесия в горските територии в лесовъдско, екологично и стопанско отношение. Те са подложени на оценка на въздействието върху околната среда и ползването на дървесина в старите гори се извършва на базата на изборни, възобновителни и санитарни сечи, които пазят здравето и потенциала на гората. Все пак, преди да препоръча отмяната на заповедта, Съветът се запозна с декларациите на еко-защитните организации, провеждащи протест пред Министерството в същото време.

Съветът разгледа и актуални въпроси относно снабдяването на населението с дърва за огрев, като бе изразена благодарност към НСОРБ за съдействието в този процес.

НСОРБ благодари на г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, за активното включване в работата на съвета.