Над 130 проекта са депозирани по Интеррег Европа 2021-2027

02.06.2022

641

Програмата  за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 анонсира информация за резултатите от поканата за набиране на проекти предложения, която приключи на 31 май:https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/first-call-figures

Приемът на проекти по Програмата стартира в началото на април, като съгласно анонсираните данни са получени 134 проекти предложения. В депозираните проекти участват 1 073 партньори от 780 организации от всички страни членки на ЕС.  С най-голям брой участващи партньори по поканата е Италия- 129, следвана от Естония с 115 и Гърция с 74. От България в поканата са се включили 36 партньора.

Депозираните проекти са на стойност близо 192 млн. евро, при бюджет на поканата от 130 млн. евро, като амбицията е оценката им да се финализира до края на годината.

Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е наследник на аналогичната от програмен период 2014-2020. Целта й е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие, чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Допустими за подпомагане са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството.

В зависимост от статута на организацията- кандидат, Програмата финансира от 70% до 80% дейности като: съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие.

В подкрепа на общините, през периода на кандидатстването по Програмата, НСОРБ регулярно предоставяше информация за чуждестранни местни и регионални власти и други организации, които търсеха партньори по поканата.