НСОРБ изпрати до МЗ предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

10.05.2022

450

 

Във връзка с публикувания за обществени консултации Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (Наредбата) НСОРБ изпрати принципни бележки и конкретни предложения до Министерство на здравеопазването.

В писмото изразяваме подкрепа за необходимостта от изменение на действащата правна уредба на детското и училищно здравеопазване, за което вече изпратихме подробен пакет от предложения, изготвени от НСОРБ на база задълбочен анализ и подкрепени с данни от общините и НСИ.

В тази връзка, отчитаме като възможност предложението за разширяване на видовете медицински специалисти, които могат да се назначават в детските ясли и яслените групи на детските градини, а именно лица с професионална квалификация „лекарски асистент“ и „фелдшер“. Същевременно, считаме, че въпреки това недостигът от медицински специалисти в детските ясли ще продължи да се задълбочава, тъй като тези специалности също са „дефицитни“.

Смятаме, че предложената алтернатива няма да реши проблема с липсата на персонал в детските ясли и яслените групи в детските градини. Към момента, а и с предложените от МЗ промени, в детските ясли и яслените групи, съгласно Наредбата, се набляга на медицинския подход на грижа, без акцент върху ранното учене и детско развитие. Във вече предоставения от нас проект на промени предлагаме да се усъвършенства модела за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в ранна детска възраст, като се редуцират изискванията за броя на медицинските специалисти, които са необходими за една яслена група. Считаме, че по този начин ще се покрие дефицита им в здравните кабинети в училищата и детските градини. В тази връзка – модернизацията на услугата за ранно детско развитие в яслена възраст изисква развиване на уменията, знанията и ресурсите на хората, които полагат грижи за малките деца, така че да способстват за оптималния им растеж и правилното социално, емоционално и умствено развитие, чрез синхрон между МЗ и МОН.

Както вече Министерството на здравеопазването е запознато, НСОРБ подготви пакет от предложения за законодателни и нормативни промени, приети от Управителния съвет на Сдружението през месец февруари 2022 г. които са на база изготвен Анализ на детско и училищно здравеопазване и установените дефицити.

На база събраната информация от 152 общини (57,4% от всички), официални данни на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи:

  • По данни на НСИ в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях. От тях 94% или 788 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детските градини са общинска собственост, като са осигурени 31 377 места (96% от всички места).
  • В общинските детски ясли и яслените групи в състава на детските градини са заети общо 7 397 души, от които 3 590 медицински специалисти по здравни грижи и 3 807 друг немедицински персонал. Най-голям дял заемат медицинските сестри – 3 364, следвани от детегледачките, които са общо 2 360.
  • На база информацията от 60 общини (попълнили данни за възрастовата структура на персонала, зает в самостоятелните детски ясли) от 3 969 човека заети в детските ясли, 1 503 са медицински сестри, 1 323 - детегледачките, 214 педагозите и 929 човека е друг персонал. 56% от медицинските сестри в самостоятелните детски ясли са с придобит трудов стаж и професионален опит над 20 години, а 16% са в пенсионна възраст. При детегледачките 3% са в пенсионна възраст, 60% са със стаж и опит над 20 години, а 37% са под този трудов стаж. Във всички райони за планиране с най-висок процент и дял от заетите в пенсионна възраст са медицинските сестри. При медицинския персонал е най-висок и делът на заетите с професионален опит и стаж над 20 години.

Изнесените данни са тревожни и показват, че тенденцията със застаряването на медицинския персонал ще продължава, което от своя страна ще задълбочи проблема с намирането на лица за тази длъжност (към момента задължителна за отглеждането на деца от 0-3 години).

 

Във връзка с гореизложеното, изпратихме до МЗ нашите конкретни предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

Предлагаме в щатното разписание на детските ясли да има възможност да се включват и други специалисти, които да се грижат за възпитанието, обучението на децата, за техническото и материално поддържане на детската ясла, съобразно конкретните потребности (напр. психолози, логопеди и др.).

Като отчитаме, че към момента на територията на цялата страна се наблюдава изключителен недостиг на специалисти с висше образование по специалност „медицинска сестра“, работещи в детските ясли и детските кухни, предлагаме също да се предвиди възможността в детските кухни на длъжност „Директор“ да се назначават и други специалисти освен посочените, а именно лица с професионална квалификация „Инженер-технолог“. С предложението ще се създадат условия за разширяване на обхвата и обезпечаване с кадрови ресурс на дейностите по ръководство и контрол на цялостната дейност на детските кухни, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.

Считаме, че педагогическите специалисти, заети до момента в детските ясли и градини следва да запазят правата си и работното място, независимо че не отговарят на предложените изисквания за учители. Целта на предложението ни е да съхраним специалисти, които са натрупали богат опит в ежедневната си работа с децата и са преминали различни обучения за повишаване на знанията и уменията си.

 

В заключение изразихме и своята надежда, че Министерство на здравеопазването ще стартира работата на вече създадената междуведомствена работна група, която да обсъди разработените от нас предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба в детско и училищно здравеопазване, както и разработването на нови стандарти за финансиране на здравните кабинети в училищата и детските градини, като делегирана от държавата дейности чрез общинските бюджети.