НСОРБ настоява за осигуряването на допълнителни средства за дългосрочната грижа

16.06.2022

484

След  получени сигнали за проблеми в изпълнението на процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 -предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР), НСОРБ извърши проучване сред общините реализиращи проекти в обхвата й.

За резултатите от проучването сред общините, Сдружението информира с нарочно писмо министъра на труда и социалната политика. След анализ на получена информацията от общините се идентифицира необходимост от допълнителен финансов ресурс за предоставянето на социалните услуги от около 5 млн. лв., както за услугите в общността, така и за тези от резидентен тип. Недостигът на финансови средства на практика е по всички заложени в проектите разходи, но най-вече за трудови възнаграждения на персонала за предоставянето на услугите, храна и режийни. Основна причина за необходимостта от допълнителен ресурс е, че процедурата по ОП РЧР е обявена през 2020 г., като заложените тогава компенсации за предоставянето на услугите, понастоящем са доста под утвърдения държавен стандарт за тях от 01.04.2022 г.. В допълнение, компенсациите неотразяват и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на социалните работници, както и увеличаването на цените на енергоносителите и разходите за храна.

Като последващи трудности свързани с недостига на средства, са и липсата на желаещи да започнат работа в услугите, както и текучеството на персонал, там където такъв вече е наличен.

В писмото си НСОРБ, настоява да бъдат предприети бързи действия за осигуряването на допълнителен финансов ресурс за предоставянето на услугите по проектите за дългосрочната грижа, съобразен с актуалните стандарти за издръжка в сходни социални услуги- държавно делегирана дейност.

НСОРБ благодари на екипите на общините за участието в проучването и споделените трудности по реализацията на проектите за дългосрочната грижа.  Своевременно ще информираме общините за резултата от искането ни за завишаването на ресурса по проектите.