НСОРБ осигури на общините европейски ресурс за бежанците от Украйна

23.06.2022

406

В рамките на писмена процедура на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) ) се предложи одобряване на критерии за подбор по процедура „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“. Процедурата е с бюджет 60 млн. лв. В рамките й се предвижда подкрепа за: Администрацията на Министерския съвет; Министерството на туризма; Министерството на здравеопазването и Държавната агенция за бежанците, за действия за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия на Руската федерация срещу Украйна, като:

 - подкрепа за посрещане на основните нужди на хората, бягащи от руската инвазия в Украйна;

- подобряване на капацитета на България за посрещане на нуждите на бежанците, например чрез подкрепа за оборудване на допълнителна инфраструктура или осигуряване на персонал, необходим за посрещане на нуждите на бежанците и др.

Планираната дата за обявяване на процедурата е второто тримесечие на 2022 г., с краен срок за подаване на проектни предложения  до 60 дни след обявяването й.

По бъдещата процедура, се прие предложението на НСОРБ, което в унисон с Решение № 364/01.06.2022 г. на Министерския съвет, сред допустимите конкретни бенефициенти по бъдещата процедура по ОПДУ, да се включат и общинските администрации. В мотивите за предложението си, Сдружението подчерта, че от началото на бежанската вълна до момента, със средства от местните бюджети, общините подкрепят навлизащите в страната украински граждани, чрез осигуряване на настаняване, здравни, социални и образователни услуги. Общините също така имат и готовност да посрещнат нуждите от настаняване на граждани на Украйна, при осигуряването на средства за изготвянето на техническа документация, строително-ремонтни дейности и доставки на оборудване и обзавеждане за общински сгради, подходящи за временно настаняване на нуждаещите се лица.