НСОРБ със становище по Проект на Концепция за процедура „Модернизация на образователната среда“

10.05.2022

521

В рамките на общественото обсъждане на проект на Концепция за процедура „Модернизация на образователната среда“, Националното сдружение на общините в Република България изпрати до ИА "Програма за образование" становище, съгласно което:

Считаме за нецелесъобразно и нормативно необосновано поставеното изискване на стр. 9 за Компонент 1 на Концепцията: „Интервенции в съществуваща сграда може да бъдат осъществени само ако Обследването за енергийна ефективност на сградата е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до поне клас на енергопотребление „А“ от скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за съответния тип сграда - училище.“, както и аналогичното на стр. 13, относимо за Компонент 2 на Концепцията. Поради изложените по-долу мотиви, обектите - образователна инфраструктура, с изпълнени енергоспестяващи мерки, спадат към енергиен клас „С“ или „В“ в съответствие с действащите нормативни изисквания към момента на реализация им. Настояваме това изискване да се запази и в рамките на настоящата процедура.

Мотивите ни са следните: Следва да се има предвид, че над 90 % от сградите-образователна инфраструктура, са построени между 1959 г. и 1977 г., като тези, по отношение на които не са изпълнени енергоспестяващи мерки, са с енергиен клас “F” или “G”. Съгласно чл. 4, т. 1, предложение четвърто на Директива 2010/31/ЕС минималните изисквания за енергийните характеристики следва да отчитат и местните условия, проектното предназначение на сградата и нейната възраст. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление: "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително. Според т. 2 от същия член на Наредбата, енергиен клас „А“ е изискуем за сгради с близко до нулата потребление на енергия при изпълнение на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата, съвпадащо с § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ. „Сграда с близко до нулата потребление на енергия" е сграда, която отговаря едновременно на следните условия: енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас “А” от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради и не по-малко от 55 % от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Изпълнението на изискванията за клас „А“ е неоправдано и трудно постижимо за училищата, които не са с целогодишен срок на заетост и нормална експлоатация като детските градини и яслите. Освен това, ще възникне ситуация, при която, при най-интензивно слънцегреене, инсталираните, за постигането на описаните по-горе изисквания, соларни инсталации за битова гореща вода и фотоволтаични системи за електрическа енергия няма да се използват, което е предпоставка за появата на проблеми по системите. За обектите, отчитайки техните дадености, може да има ограничения във възможните за внедряване и изпълнение на възобновяеми източници на енергия. Възниква и въпросът дали изискването за клас „А“ е съгласувано с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)?

Трябва да се има предвид, че за голяма част от учениците учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, които трябва да се приемат за референтни години, бяха неучебни, което ще повлияе върху резултатите на обследването за енергийна ефективност, предвид намаленото потребление. Следва да се има предвид, че съгласно т. 1 на Приложение 1 на Директива 2018/844/ ЕС енергийните характеристики на дадена сграда се определят въз основа на изчислено или действително енергопотребление и отразяват типичното потребление на енергия за отопление, охлаждане, битова топла вода, вентилация, вградено осветление, както и други технически сградни инсталации. Енергийните характеристики на дадена сграда се изразяват чрез цифров показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m2.година) за целите на издаването на сертификати за енергийни характеристики, както и за целите на проверката на спазването на минималните изисквания за енергийни характеристики.

 

Предлагаме да се удължи регламентираният на стр.19 срок за сключване на всички договори за СМР и оборудване/обзавеждане до изтичане на третото тримесечие на 2023 г.

Мотиви: Предвид необходимото технологично време за публикуването на официална покана, срокът за подаване на проектни предложения, тяхната оценка, евентуална доработка/доуточнения, времето за сключването на договори за предоставяне на финансиране по подобие на процедурите по оперативните програми и т.н., считаме, че регламентираният срок е практически неизпълним. Следва да се има предвид, че общините, в качеството си на възложители по ЗОП, преобладаващо обявяват открити процедури. Като се отчитат нормативно регламентираните срокове за тяхното провеждане, както и изключително голямата вероятност за обжалване на решенията на възложителя, рискът за неспазване на поставения срок е значителен. В случай, че той не може да бъде удължен, биха могли да се предвидят хипотези, допускащи изключения в случаите на обжалване и забавяне не по вина на общината. В противен случай, вместо да се концентрират върху подготовката на качествени проекти, общините ще бъдат принудени да обявяват обществени поръчки „под условие“, без сигурност и яснота относно финансирането.

 

Предлагаме да се прецизира подхода за формирането/изчисляването на задължителния за включване във всяко проектно предложение индикатор „Грижи за децата и образованието: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – ученици/деца“ (стр. 24)

Мотиви: Коментарът е продиктуван от реализираната схема по ОПРР 2014 – 2020 и казусът, който се получи при голяма част от общините – след две години и половина реализация на съответния проект се оказа, че населението в национален, в регионален план и на ниво община намалява поради застаряване, по-голяма смъртност и т.н. Респективно намалява и броя на учениците по същите причини, в т.ч. и поради миграция. Прецедент са общините, в които през последните години има повишаване на броя на населението (съответно на учениците/децата). Така създалата се ситуация доведе до неколкократни връщания на отчети, забавяне на възстановяване на средства поради действителна, но „занижена“ стойност на индикатора. Добре би било сега отново да си дадем сметка за това (дори и на база на прогнозите, публикувани на интернет сайта на НСИ), че тенденцията е прогресивно намаление на населението, в т.ч. деца/ученици и в голяма част от случаите този индикатор отново ще бъде с по-ниски стойности на етап финализиране на проектите, отколкото при подготовката за кандидатстване с него.

 

По компонент 1 да се даде възможност да се изпълнява Дейност 2: „Създаване на образователна STEM среда в училищата” без да е задължително да се комбинира с Дейност 1 свързана с основен ремонт и реконструкция на сградния фонд.

Мотиви: Това ще даде възможност да се кандидатства и с училища, чийто ремонт е финансиран по други програми. По този начин ще се постигне посоченото в раздел „Демаркация” надграждане, а именно: „Процедурата допълва подкрепата за подобряване на образователната инфраструктура, предоставена по ОПРР 2014-2020, ПРСР 2014-2020, национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” и национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. Процедурата надгражда национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“като предоставя възможност на училищата, които вече са финансирани по тази програма да разширят и/или наградят своите проекти чрез допълнително финансиране за разширяване на STEM средата.”

 

Предлагаме „Разходите за непреки дейности като организация и управление ще бъдат определени чрез прилагане на единна ставка в размер на 1% от преките допустими разходи.“ (стр.23) да бъдат увеличени на 3%.

Мотиви: Предложението кореспондира с утвърдената практика по проектите с европейско финансиране по оперативните програми. Считаме, че с предвиденият 1% от преките разходи по проекта няма да бъде възможно осигуряването на качествено управление, както и изпълнение на изискванията за информация и публичност.

В допълнение, обърнахме внимание на необходимостта от внимателен преглед на цитираните в Концепцията нормативни актове.