НСОРБ със становище по ЗИД на ЗУСЕСИФ

10.06.2022

1073

НСОРБ внесе становище до Комисията по бюджет и финанси в 47-то Народно събрание по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ): https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164201 .

Коментарите и бележките:

  • Подкрепяме промяната в наименованието на нормативния акт, в Закон за управление на Европейските фондове на споделено управление (ЗУЕФСУ);
  • Изцяло и напълно подкрепяме предложението, за продължаване прилагането на разпоредбите на ЗУЕФСУ и спрямо Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като считаме, че това несъмнено ще позволи постигането, както на по-висока ефективност, така и на необходимата координация, при инвестирането на ресурсите от различните европейски фондове, особено по отношение на подкрепата им към различните подходи за териториално развитие;
  • Предлагаме да не се приема предвиденото в законопроекта намаляване на броя на заседанията на Комитетите за наблюдение по отделните програми, от 2 на 1 годишно, т.като същото не допринася за спазването на хоризонталните принципи на прозрачност чрез партньорство и многостепенно управление и осигуряване на видимост;
  • Считаме за резонна и целесъозразна новата регламентация на подкрепата за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и за интегрираното териториално развитие, чрез интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Положително оценяваме и уредбата, безвъзмездната финансова помощ (БФП) за всяко проектно предложение в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му, концепция за ИТИ да се предоставя от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, по която ще се финансира даден проект;
  • Считаме за изключително положително и необходимо, предвиденото намаляване в срока (от 90 на 80 дни), в който Управляващите органи извършват междинни и окончателни плащания към бенефициентите;
  • Настояваме да се включи отменената през 2019 г. разпоредба, съгласно която: „Бюджетните организации, по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на държавни такси при оспорване на решения по ЗУЕФСУ;
  • Предлагаме да се обмисли въвеждането и на основания позволяващи едностранното прекратяване на административния договор за предоставяне на БФП и от страна на бенефициента, както и на такива по взаимно съгласие;
  • Предлагаме финансовата корекция да се извършва от окончателното плащане по проекта, т. като настоящата регламентация позволява, каквато е и масовата практика в момента, удържането на не малки суми, неколкократно в хода на реализацията на инвестициите, без същите да са финално установени по размер.  Проектите се изпълняват обикновено за две и/или повече години, като през този период поради неяснотата на окончателния размер на корекцията, бенефициентите не могат своевременно да оспорят същата и да се  възползват от механизми по намаляването й, по предвидения законов ред, т.е. да упражнят и защитят нормативно установените си права. Това дефакто значи и дългосрочно кредитиране на проектите от бенефициентите, което се явява допълнително към направени предварителни разходи, осигуреното съфинансиране и обезпечените гаранции по авансови плащания.