Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по ПВУ

14.06.2022

1024

 

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 114/ 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, който финансирана Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  С Постановлението се определят:

  • детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, за изпълнение на инвестиции, чието управление и контрол се осъществява от структура за наблюдение и докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно споразумение;
  • съставът на комисията за оценка на инвестициите при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
  • условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
  • правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма.

На база коментарите и бележките на общините, НСОРБ депозира обобщено становище по проекта на Постановлението: https://www.namrb.org/stanovishtche-na-nsorb-po-proekta-za-predostaviane-na-sredstva-po-mvu.

Прието е предложението ни за прецизиране на текстовете, указващи, че когато кандидат е подал повече от едно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено предложение.

Останалите ни предложения свързани с редуцирането на сроковете за: искания на разяснения по условията за получаване на средства по Механизма; оценка на проектните предложения; представянето на доказателства за съответствие с изискванията за краен получател; сключване на договор за финансиране с краен получател; провеждане на информационна кампания за потенциалните крайни получатели на средства от Механизма, не са приети.