Обсъждат се 3 варианта за общинските инвестиции, които ще бъдат реализирани със средства от ПРСР

10.05.2022

504

 

На инициирана от НСОРБ работна среща между заместник-министъра на земеделието д-р Момчил Неков, ръководството на Управляващия орган на ПРСР и представители на УС на НСОРБ бе обсъдена подготовката на предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в дребна по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), по правилата на преходния период на Общата селскостопанска политика.

На срещата присъстваха членовете на УС на НСОРБ Мердин Байрям - кмет на община Върбица  и Радослав Ревански – кмет на община Белица, Неби Бозов – член на КС и кмет на община Сърница, Красимир Джонев - кмет на община Летница и председател на ПК по земеделие към НСОРБ, Анастас Карчев - кмет на община Свиленград, Симеон Симеонов - кмет на община Тервел, Дияна Илиева - зам.-кмет на община Тервел, Павел Гуджеров - кмет на община Раковски, Йовко Романов - зам.-кмет на община Раковски, Зорка Маджарова - зам.-кмет на община Баните, София Димитрова – началник-отдел в община Баните, Блага Христова – началник-отдел в община Елин Пелин, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ и Симеон Петков - ст. експерт в НСОРБ.

   

Акцент в разговорите бяха промените на помощта по линия на ОСП за програмен период 2021 – 2027г.. През преходния период (2021 - 2022) се прилагат старите правила, но се финансират с част от новия ресурс. Изцяло по новите правила на Програмата ще се работи през 2023 – 2027 г.

Коментирана бе необходимостта от актуализиране на критериите за подбор по процедурите по подмярка 7.2 „Инвестиции в дребна по мащаб инфраструктура“ на ПРСР.

От МЗХГ информираха членовете на НСОРБ, че се  обсъжда отказ от прилагането на Методиката за гарантирани бюджети и връщане на конкурентния подбор при избора на проекти за финансиране. Основното предимство, според УО при конкурентната процедура е, че  програмата набира повече проекти и има възможност за пълно договориране на средствата по Програмата. Със „спестените“ средства от неодобрени разходи, финансови корекции и намаления, след процедурите по обществените поръчки, ще  могат да бъдат финсирани проекти от списъка на чакащите. Като недостатък на Методиката за гарантирани бюджети от МЗХГ виждат невъзможността на всички общини да подготвят в срок качествени проектни предложения, а то ва би довело до риск от загуба или непълно договориране на средствата по приема.

От преходния период (2021 – 2022 г.) към момента Програмата разполага със средства около 150 млн. евро (общо от спестявания, финансови корекции и от новия програмен период).

   

Представителите на местните власти изразиха съмнение относно ефективността на конкурентен подбор на проекти и заявиха, че Методиката на гарантираните бюджети позволява целенасочено планиране спрямо собствените потребности, макар и при силно ограничен финансов ресурс. Бе направено предложение и при кандидатстване по Методиката, да се формира „резервен списък“ с общински проекти, позволяващ последващо договориране с цел 100% усвояване на ресурса.

Заместник-министър Момчил Неков и ръководството на УО на ПРСР заявиха, че мнението на общините-потенциални бенефициенти е от голямо значение за планирането на предстоящия прием и биха се съобразили с работещи предложения по дизайна на мярката.  

По време на срещата бяха обсъдени три възможни варианта:

Вариант 1 (предложен от УО на ПРСР): Обявяват се 4 процедури на конкурентен подбор, както следва:

  • 50 млн. евро за инвестиции във водоснабдяване в населени места до 2000 е.ж., само в консолидирани ВиК оператори (при таван до 2 млн.евро);
  • 50 млн. евро за пътища (при таван но 1,5 млн.евро);
  • 35 млн. евро за улици;
  • 15 млн. евро за енергийна ефективност.

Критериите за подбор по процедурите, които на сходния прием през 2016 г. се оказаха твърде спорни, тепърва ще се актуализират и одобряват от Комитета по наблюдение на ПРСР. 

Вариант 2 (предложен от НСОРБ): Планиране на приема с Методиката за гарантирани бюджети:

  • Общият бюджет по приема ще се разпредели предварително сред всички 215 общини от селските райони по обективни критерии (население в риск от бедност, население в трудоспособна възраст, безработица).
  • Всяка община ще „получи“ собствен разполагаем бюджет в диапазона от 200 000 евро до близо 800 000 евро, в рамките на който ще трябва да подготви проект по заложените допустими дейности.

Вариант 3 (компромисен): планиране на приема по Методиката за гарантирани бюджети, с 10 % собствен принос на общините:

  • Общият бюджет по приема ще се разпредели предварително сред всички 215 общини от селските райони по обективни критерии (население в риск от бедност, население в трудоспособна възраст, безработица);
  • Всяка община ще „получи“ собствен разполагаем бюджет в диапазона от 200 000 евро до близо 800 000 евро, в рамките на който ще трябва да подготви проект по заложените допустими дейности;
  • Всяка община подава проект на стойност с минимум 10 % по-висока от гарантирания й бюджет (собствен принос), който евентуално ще й бъде възстановен от спестявания, които ще бъдат реализирани от некандидатсвали общини (очаквано около 30), от обществени поръчки и финансови корекции. Така се гарнтира 100 % усвояемост на ресурса, ако някоя община откаже участие.

До 16.05.2022 г. НСОРБ кани общините да изпратят своите мнения и предложения по предложените варианти. До общините е изпратено писмо с приложена анкета

(Анкета). Отговорите и предложенията могат да бъдат изпратени  на адрес pozicia@namrb.org