Обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027

20.06.2022

536

 

На https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10253  е публикуван за общественло обсъждане проект на Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА).

През програмен период 2021-2027 г. ПМДРА ще изпълнява две от целите на политиката (ЦП) на ЕС:

 

- ЦП 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“;

 

- ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

 

Индикативния бюджет на бъдещата програма ще е в размер на над 121,3 млн. евро осигурени от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и ще включва инвестиции в обхвата на 4 приоритета както и такъв за техническа помощ, както следва:

  • Приоритет 1: „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси ”: подкрепа за мерки свързани с: подобряването на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, местата на разтоварване и лодкостоянките; подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова; дейности, които ще се подпомагат за добавяне на стойност и качество към улова, контрол на риболовните дейности и др.;
  • Приоритет 2: „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза“: финансиране за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите; аквакултури, осигуряващи екологични услуги и преминаване към биологични аквакултури; преработка на продукти от риболов и аквакултури; предлагане на пазара и планове за производство и предлагане на пазара;
  • Приоритет 3: „Осигуряване на устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“: подкрепа за подхода ВОМР- изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за ВОМР и изпълнението им;
  • Приоритет 4: „Осигуряване на устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“: морско наблюдение; подобряване на природозащитното състояние на морски типове природни местообитания; подобряване на природозащитното състояние на морските бозайници и др.

Очакваните резултати от прилагането на Програмата са:

  • развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство“, чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, аквакултура и преработка на продукти от риболов и аквакултури, чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството; насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет;
  • насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и събиране на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието;
  • допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми;
  • устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и насърчаване на знанията за морската среда и морското наблюдение.

За формиране на общо становище по стратегическия документ, до 27 юни на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме коментари и бележки по текстовете на програмата.

Резюме на ПМДРА, изготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на интернет страницата ни: https://www.namrb.org/programa-za-morsko-delo-ribarstvo-i-akvakulturi