Община Момчилград подготвя проектен портфейл за новия програмен период

11.05.2022

729

Какви са възможностите за финансиране на проекти в община Момчилград през новия програмен период обсъдиха с екипа на НСОРБ кметът на общината Илкнур Кязим, председателят на Общинския съвет Ерсин Метин, директорът на дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти“ инж. Севдалин Огнянов и началникът на отдел „Европейски програми и проекти” Небахат Юсеин.

Общинската администрация в Момчилград е в напреднал етап на подготовка на своите инвестиционни проекти, има ясна визия за потребностите на региона и перспективите за развитие и прецизното планиране изисква да бъдат отчетени всички възможни източници на финансиране, обясни кметът на общината г-жа Кязим. Във финален етап са два мащабни проекта, свързани с обновяване на образователна инфраструктура и рехабилитация на уличната мрежа, които се изпълняват по ПРСР и условията, при които ще се работи в преходния период и новия програмен е от особена важност за общината.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева сподели впечатления от проведената през седмицата среща с ръководството на УО на ПРСР и подробно информира за обсъжданията и дискусиите по двата възможни механизма за кандидатстване: с гарантирани бюджети и конкурсен. Засега общините и УО остават на различни позиции, относно ефективността на двата подхода, но НСОРБ ще продължи да отстоява интереса на общините-бенефициенти на ПРСР, а именно през преходния /до 2023 г./ и през новия програмен период за всяка община да бъде предвиден гарантиран ресурс. Това би дало по-голяма възможност за добро планиране на инвестиционния капацитет и финансовите средства на администрациите. Добрата новина е, ресурсът по Стратегическия план за селските райони за новия програмен период е значително е увеличен – 515 млн. евро.

Сериозен проблем пред местните власти остават бавните темпове на работа на Управляващите органи на програмите и фондовете за подкрепа, финансовите корекции и драстичната промяна в цените на строителните дейности и материали. Новата ситуация с доставките на природен газ поставя общините, инвестирали в газификация на публичните сгради, в неизгодна ситуация. Момчилград е една от тях, затова и интересът към източниците за финансиране на мерки за енергийна ефективност в обществената сфера е значителен. Екипът на НСОРБ представи подробно възможностите, заложени в Плана за възстановяване и новата Програма Региони в развитие и не спести скептичните очаквания за стартирането им до края на настоящата година.

Все още единствено МОН е представило за публично обсъждане една от процедурите, които се предвижда да бъдат финансирани чрез Плана за възстановяване и устойчивост и заместник-изпълнителният директор на НСОРБ Теодора Дачева информира подробно за концепцията на проекта „Модернизация на образователната инфраструктура“, насочен към цялостно реновиране на училищните сгради, както и за средствата, предвидени за други дейности в училищна среда в новия програмен период.

Особено важна за община Момчилград е възможността за финансиране по линия на бъдещия Фонд за регионално развитие. Общината има проектна готовност за належащите основни ремонти на пътища и почти за всички са издадени разрешителни за строеж; в напреднал етап е подготовката за облагородяване на централната градска част на общинския център; разчистен е теренът за нов фермерски пазар, бизнесплан за който община Момчилград разработи в партньорство с НСОРБ рамките на проекта ГАЛОП. Сдружението ще продължи да подкрепя експертно 10-те общини-финалисти, чиито концепции за местно икономическо развитие бяха одобрени. Очаква се зелена светлина за финансирането по Норвежкия финансов механизъм.

 

По време на работната среща бяха обсъдени и възможностите за изпълнение на проекти по широк спектър европейски, трансгранични и национални програми. Експертите на НСОРБ запознаха екипа на община Момчилград с актуалните проектни покани и с предстоящите колове за набиране на проектни предложения.

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим изрази благодарност към екипа на НСОРБ, защото подобни срещи са възможност в експертен формат да бъдат обсъждани конкретните възможности за отделните общини, дават перспектива за планирането и създават условия за фокусиране на усилията на местната администрация върху реални и осъществими проекти.

В работната среща участваха още Веселка Иванова – началник отдел „Програми и проекти на общините“ в НСОРБ Симеон Петков – старши експерт „Земеделие, гори, селски и планински райони“.

НСОРБ благодари на община Момчилград за инициативността и изразява готовност да подпомага екипите на местните администрации с тематични дискусии по различни актуални проблеми. На експертния екип на НСОРБ можете да се доверите във всички сфери на компетентност на общините, а ако желаете да организираме съвместна работна среща, можете да се обръщате с предложения към Евгения Немска - e.nemska@namrb.org, тел. 0882 027 406.