Общините като фактор във формирането на икономическия профил на регионите

14.05.2022

361

Кметът на община Сливен и член на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране Стефан Радев бе модератор на дискусията за смисъла от връщане позициите на общините на пазара на публични услуги. Темата бе обсъждана в рамките на Регионалния форум, организиран от НСОРБ по проблемите на децентрализацията и местното развитие.

Основните сфери на публични услуги, в които през последните години все по-често местните власти предпочитат модела за самостоятелно организиране, вместо възлагане на външни оператори, са почистването и сметоизвозването, водоснабдяването и канализацията, благоустройствени дейности и енергийния мениджмънт.

Общините са най-големият инвеститор в услугите, свързани с чистотата и управлението на отпадъците. Въпреки това значителна част от дейностите се възлагат на частни компании. За гражданите е трудно да бъде направена оценката кой, в цялата система не изпълнява достатъчно добре своите задължения. Това подтиква повече общини да инвестират в създаването на собствени структури в сферата на управление на отпадъците.

Кметовете на Казанлък и Раднево споделиха своя опит в преструктурирането на дейностите по управление на отпадъците и благоустрояване. В Раднево, създаденото общинско  предприятие за комунални услуги е ангажирано със широк спектър дейности, в това число и поддържане на чистотата. Дружеството разполага със собствена техника, няколко площадки за разделно събиране на отпадъците, терен за компостиране.  С близо милион са намалели разходите на общината за комунални дейности, след поемането им от общинското дружество.

По-сериозен е проблемът с ВиК услугите, т.к. у нас, заради ангажименти, поети от държавата в процеса на преговори с ЕК, засега тенденцията е към окрупняване. До момента този подход не показва ефективност в управлението на ВиК сектора, но липсва и разбиране за същността на проблемите, които рефлектират върху гражданите. Финансовата зависимост на дружествата и липсата на добро планиране води след себе си и допълнителни проблеми, свързани с качеството на уличната мрежа.

Рязкото поскъпване на енергоносителите извежда в приоритет пред все повече общини инвестициите в мерки за енергийна ефективност, енергоспестяващо осветление, изграждане на мощности от ВЕИ и създаване на ефективна система за енергиен мениджмънт.

Община Гълъбово сподели своя опит в създаване на собствена охранителна фирма. След лицензиране, дружеството вече има и собствена стопанска дейност по осигуряване на охраната на частни компании на територията на общината.

Сред акцентите в дискусията в следобедния панел на Регионалния форум, беше дискусията по възможностите за инвестиции, свързани с намаляване на енергийната зависимост. Част от дейностите в тази насока могат да бъдат финансирани и със средства от програмите от новия период и по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Участниците във форума обсъдиха подробно и актуалното състояние на наследниците на досегашните оперативни програми и известното за отделните компоненти на Плана за възстановяване и устойчивост.