Общините от Североизточна България се подготвят за новия програмен период

23.05.2022

542

Кметовете на общини и председатели на общински свети от Североизточния район за планиране обсъждаха възможностите, които предоставя европейската подкрепа за общините през новия програмен период. В събитието взеха участие заместник-министърът на финансите Ивайло Яйджиев, Деляна Иванова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-министърът на земеделието Момчил Неков, както и Николина Чапанова - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

  

През последната година екипът на НСОРБ участва активно в подготовката и своевременното информиране на общините за хода на подготовката на Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021-2027. Над 40 са вече депозираните становища по документите, свързани с управлението на програмите, в които със съдействието на общинските експерти са формулирани повече от 1 000 коментара, предложения и бележки. Приблизително 70% от тях вече са приети и отразени в документите и това е сериозен успех, отчете изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

По -важните резултати, постигнати в процеса на подготовка на новите Програми:

  • запазване на позициите на общините като ключови бенефициенти по отделните Програми;
  • разширяването на обхвата на бъдещата Програма за развитие на регионите;
  • промяната на дефиницията за селските райони;
  • изменението на териториалния обхват и повече средства за подхода ВОМР, по който вече до края на м. юли се набират проекти за подготовка на стратегиите;
  • повече средства за трансгранично сътрудничество и за дейности в рибарските райони.

В този продължителен процес предстои договаряне на конкретните условия за всеки тип подкрепа. НСОРБ ще продлжи да настоява за намаляване на административната тежест, оптимизиране на отделните процеси, използването на методиката за опростени разходи, които доказано намаляват броя на нередностите и финансовите корекции.

Заместник-министър Ивайло Яйджиев информира за готовността за започване на изпълнение на проектите, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Диляна Иванова – заместник-министър на регионалното развитие и лагоустройството разясни възприетия от правителството механизъм за реализирането на всички инвестиции да бъде създаден буфер със средства от държавата. Това ще даде възможност при възможни разминавания в постигането на предвидените реформи, направените разходи да не остават за сметка на директните бенефициенти. Този подход създава по-голяма сигурност за общините, които се предвижда да изпълняват значителен дял от предвидените в Плана инвестиции. Проектите, предвидени в ПВУ имат комплексен характер и предвиждат постигане на конкретни резултати в строго регламентирани срокове, обясни заместник-министър Иванова.

Насоките за всеки един проект са отговорност на съответните ресорни ведомства и  ще бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни.

Най-голям интерес предизвика новият механизъм за финансиране на проекти, свързани с въвеждането на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Кметовете на общини имаха възможност да  поставят множество конкретни въпроси, свързани със спецификата на новия механизъм за кандидатстване и одобряване на проектите, ролята и мястото на публичните структури в целия процес на изпълнение и ангажиментите, свързани с информиране и подпомагане на собствениците в процеса на кандидатстване.

По отношение на мерките за ЕЕ в нежилищни сгради, към момента като най-сериозно предизвикателство се очертава постигането на енергиен клас А. Опасенията на потенциалните бенефициенти са свързани с това, че проектирането на дейностите за превръщането на сградите в пасивни, е скъпоструващ процес, а към момента липсата на ясни указания и изисквания за ефективността на възможните интервенции. Общините ще имат възможност да кандидатстват само за сградите общинска собственост. Кметовете споделиха своя горчив опит от предходни подобни проекти, когато на общините бе възложено и санирането на сградите държавна собственост. Така местните администрации бяха натоварени с управлението на целия процес, в това число и с наложените финансови корекции.

Сред проектите, които ще бъдат администрирани от МРРБ по ПВУ е и Пилотния проект зелена мобилност, по който са допустими 40-те големи града от ос 2 на ОПРР.

Представена бе и Програма за развитие на регионите 2021 – 2027, която е основния инвестиционен ресурс за общините. Обсъдени бяха подходите за избор и изпълнение на проектите. Във връзка с реализирането на  интегрираните териториални инвестиции в дискусията се включи и заместник-министъра на земеделието Момчил Неков, който по-късно представи и напредъка по Стратегическия план за земеделието.

Подробно разяснени бяха Конкретния механизъм и логиката на УО на ПРР при подбора на проектни  идеи и вижданията за постигане на индикаторите на програмата. Изчистени бяха и недоразуменията, възникнали заради разминавания в терминологията.

Заместник-министър Деляна Иванова даде и детайлни разяснения по всички поставени въпроси и в неформални разговори с кметовете на общини от Североизточна България. С кметовете на Девня /Свилен Шитов/ и Генерал Тошево /Валентин Димитров/ заместник-министър Иванова лично обсъди техните резерви относно проекта за обновяване на ВиК инфраструктурата, който е с конкретен бенефициент „Българския ВиК Холдинг“.

Като партньор в проекта ИНОЕЪР, НСОРБ представи и основните акценти от изработената Рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване“. Участниците бяха запознати с действащата нормативна уредба в сферата на транспорта при поискване, както на ниво ЕС, така и в Столична община. Представен бе и опитът на Манчестър, Тронхайм и Порто, както и основните идентифицирани етични проблеми и рискове. Проектът ИНОЕЪР съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.