„Общинските инвестиции“ във финализирания План за възстановяване и устойчивост

 

В подкрепа на общините и за своевременната подготовка по реализацията на одобрения от Европейската комисия на 7-ми април 2022 г., План за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), екипът на Сдружението актуализира кратките резюмета на отделните програми/ проекти от стратегическия документ, които могат да се квалифицират като „общински инвестиции“.

Резюметата (актуализация на предходните от м. октомври 2021 г.) са на база описанието на отделните проекти, приложени към финализираната версия на Плана, публикувани на 8-ми април 2022 г. , на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one  

По-долу, по стълбове, са описани измененията в отделните проекти, спрямо тези част от официално депозирания пред Еврокомисията План от м. октомври 2021 г., касаещи общините:

 

Стълб 1 „Иновативна България“:

 • Програма „Модернизация на образователната инфраструктура“ (предходно наименование „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“):
  • От бенефициентите отпадат: Министерствата на културата и младежта и спорта и държавните висши военни училища;
  • Дейност „Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции“ -за основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на съществуващи детски градини (ДГ) и училища: бюджетът се завишава с почти 42 млн. лв. (от 380.4 млн. лв. на 422.1 млн. лв.); намалява се броят на ДГ и училищата обект на подкрепа (от 73 на 57 ДГ и от 94 на 83 училища); увеличава се максималния размер на проект ((ДГ с до 2 групи- 1.3 млн. лв. (преди 1 млн. лв.); ДГ с 3 и повече групи- 1.8 млн. лв. (преди 1.4 млн. лв.); училищни сгради- 4 млн. лв. (преди 3.1 млн. лв.));
  • Дейност „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда: изграждане и оборудване/обзавеждане на нови сгради на ДГ и училища в общини с недостиг на места за децата и учениците“: бюджетът се завишава с почти 3 млн. лв. (от 76.5 млн. лв. на 79.2 млн. лв.); намалява се броят на ДГ и училищата обект на подкрепа (от 10 на 8 ДГ и от 10 на 8 училища); увеличава се максималния размер на проект ((ДГ с до 4 групи- 2.6 млн. лв. (преди 2 млн. лв.); ДГ с 5 и повече групи- 4 млн. лв. (преди 3.1 млн. лв.); училищни сгради- 6.6 млн. лв. (преди 5.1 млн. лв.));
  • Отпада дейност „Изграждане на зелени класни стаи на открито, открити детски и спортни площадки и площадки по БДП“;
  • По дейност „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на образованието“: намалява се броят на общежитията обект на подкрепа от 30 на 23; увеличава се от 5 млн. лв. на 6.5 млн. лв. максималната стойност на проект;
  • Времевият график за 100% договаряне на проекта се удължава от 2-то на 4-то тримесечие на 2023 г.

 

 • Проект „STEM центрове и иновации в образованието“ (предходно наименование „Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден“): удължава се времевият график за набиране на проекти- планираният за 2-то тримесечие на 2022 г. прием на проекти от училищата става за 3-то тримесечие на 2022 г.; 2-ят прием от 4-то тримесечие на 2022 г. се удължава на 1-во тримесечие на 2023 г.; 3-ят последен прием от 2-ро тримесечие на 2023 г. става на 3-то тримесечие на 2023 г.;
 • Проект „Младежки центрове“ (предходно наименование „Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините“): изменения в наименованията на основните дейности, които не ги променят;
 • Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG): изцяло променена концепция за реализация, чрез разделянето на Програмата на 2 Компонента. Компонент 1 (договаря се с ЕИБ и СБ) предвижда прилагане на финансов инструмент за финансиране на: инвестиционни проекти (преки чуждестранни инвестиции, местни инвестиции, корпоративни инвестиции), в производствени сектори, заявили осъществяване на проект в индустриални зони и паркове, в т.ч. сертифицирани или подали заявление за сертифициране по ЗНИ инвестиционни проекти; дружества – собственици или оператори на индустриални зони и паркове – за изграждане на вътрешна инфраструктура. Компонент 2 е безвъзмездна финансова помощ за изграждане на довеждаща и частично вътрешна инфраструктура до индустриални зони и паркове, в които има вече привлечени инвеститори по Компонент 1 или са представени писма за намерение от потенциални инвеститори. С цел подкрепа на балансираното развитие на регионите и за равномерно разпределение на ресурса на територията на цялата страна, както и предвид по-слабо развитата инфраструктура в Северна България и за оползотворяване на регионалния й потенциал, в критериите за избор ще бъдат приоритизирани индустриални зони и паркове в трите северни NUTS2.

 

Стълб 2Зелена България“:

 • Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“: промяна в сроковете за кандидатстване: 100% финансиране на мерките за ЕЕ ще е при кандидатстване на сдружения на собствениците от м. юли 2022 г. до м. март 2023 г.; 80% финансиране на мерките за ЕЕ ще е при кандидатстване на сдружения на собствениците от м. април 2023 г. до м. декември 2023 г.;
 • Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“: сред примерните критерии за приоритизация на публичния сграден фонд е включен критерий „Ниво на заетост/ползваемост на сградите“; удължени са сроковете за реализацията на Програмата;
 • Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради (предходно наименование „Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи“): отпада изискването за несвързаност с топлопреносни и газопреносни мрежи; програмата ще интервенира на териториите на всички общини, а не само на тези с ненарушен КАВ; изменя се мярката за подкрепа изграждането на фотоволтаични системи (вместо до 4 kW, ще са до 10 kW), както ще подкрепя домакинства, които не са енергийно бедни и на територията на 21 общини с нарушен КАВ; с 1 година, т.е. 2026 г. се удължава изпълнението на Програмата;
 • Проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление (ВИО)“: удължават се сроковете за реализацията на мерките: сключването на договорите за 82 подготвени проекти ще е през 3-то тримесечие на 2022 г. вместо през 1-то; кандидатстването на конкурентен подбор ще е до 4-то тримесечие на 2023 г., вместо до 2-рото тримесечие на 2023 г.; заделени са 31 млн. лв. за покриване на ДДС.

 

Стълб 3Свързана България“:

 • Програма за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. : няма промени;
 • Проект „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи: двойно редуциран е срокът (от 60 месеца на 30 месеца) за подготовката и изпълнението на пилотната схема;
 • Проект „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Eтап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г““ (предходно наименование „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“): отпада изграждането на участък ул. Шипка- кв. Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена армеец/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе с дължина 6 км и 6 метростанции, както и предвиденият за него ресурс;

 

Стълб 4Справедлива България“:

 • Проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“ (предходно наименование „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейности“):
  • Компонент 1, дейност „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“: редуцира се броят на подлежащите за изграждане нови социални услуги за резидентна грижа (от 174 на 125) и нови съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания (от 174 на 125);
  • Компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“: редуцира се броят на социалните услуги обект на интервенции от 1 200 на 840;
  • Редуцира се срокът за реализацията на проекта от 54 месеца на 51 месеца;
  • Завишава се бюджетът на Компонент 1 за сметка на този на Компонент 2.
 • Проект „Модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ“ (предходно наименование „Модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ“): удължава се срокът за реализацията на проекта от 48 месеца на 51 месеца;
 • Проект „Развитие на извънболничната помощ“ (предходно наименование „Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания, с цел подобряване на общественото здраве“): намалява се срокът за реализацията на проекта от 60 месеца на 51 месеца; променя се бюджетът на отделни компоненти;
 • Проект „Модернизация на психиатричната помощ в България“ (предходно наименование „Модернизация и развитие на психиатричната помощ в България“): намалява се срокът за реализацията на проекта от 48 месеца на 45 месеца;
 • Проект „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри“: няма промени;
 • Проект „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“: разширява се броят общини, чиито експерти ще бъдат обучени в основи на СИМ, както и за хардуерното и софтуерното им обезпечаване - от 6 големи общини, на 28 големи общини; намалява се бюджетът на проекта с около 74 хил. евро;
 • Проект „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“: няма промени;
 • Проект „Развитие на културните и творчески сектори“ (предходно наименование „Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, международно конкурентна и устойчива екосистема“): няма промени;
 • Проект „Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход“: няма промени;
 • Проект „Подобряване на националната система за спешни комуникации 112“ (предходно наименование „Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България“): няма промени.

 

Актуализираните резюмета на проектите, можете да видите в отделните раздели по Стълбове (зелени бутони).

Стълб 1 „Иновативна България“: https://www.namrb.org/stalb-inovativna-balgariia

Стълб 2 Зелена България“: https://www.namrb.org/stalb-zelena-balgariia

Стълб 3 Свързана България“: https://www.namrb.org/stalb-svarzana-balgariia

Стълб 4 Справедлива България“: https://www.namrb.org/stalb-spravedliva-balgariia