Общото събрание на НСОРБ прие предложената Програма за дейността на НСОРБ за 2022 г.

07.06.2022

676

Делегатите на 35-ото Общо събрание на НСОРБ приеха програмата за дейността на огранизацията през настоящата година. Основните акценти представи заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова. В областта на представителството и защитата приоритет в дейността на Сдружението остава подготовката и провеждането на консултациите с Министерство на финансите по два бюджета в една година – актуализацията за 2022 и държавния бюджет за  2023 г. Предложенията за бюджетната актуализация вече са изготвени и приети от УС, като акцент в пакета от мерки е доближаване на стандарта за общинска администрация до достойно заплащане на труда на служителите.  В ход е работата  по подготовката на Бюджет 2023 и, съобразно икономическата обстановка и инфлационните процеси, през септември предложенията ще бъдат актуализирани за есенния кръг от преговорите.

Сред основните задачи в работата на НСОРБ остава и динамичната комуникация с новата законодателна и изпълнителна власт за резултатно представяне на необходимостта от сериозна реформа и промяна в системите на общинското финансиране. НСОРБ е разработило пакет от мерки, които са обект на обсъждания в рамките на  регионални форуми и предстои да бъдат представени в хода на преговорите с централната власт. В Програмата за 2022 година подробно са разписани и законодателните ни предложения по секторни политики.

Сред най-отговорните задачи на общините и на НСОРБ е осъществяване на прехода към изчисляване на ТБО на количество от 1 януари 2024 г., модели за реформа в детското и училщно здравеопазване – пакетът с предложения на НСОРБ вече е готов и представен на Министерство на здравеопазването, предстои обсъждане на в работни групи и, не на последно място - законодателни мерки в подкрепа на общините за справяне с ръста на цените на енергоносителите и строителните материали.

НСОРБ ще продължи активната подкрепа на общините при реализирането на дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и прилагането на интегрирания териториален подход през новия програмен период.

И през 2022 г. НСОРБ разполага с проектен финансов ресурс за развитието на капацитета на общинските администрации. Сдружението ще продължи и практиката за предоставяне на безплатни обучения по всички общински дейности и консултации в сферите на подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, съблюдаване на режима на държавните помощи и използването на финансовите инструменти.

През 2022 г. НСОРБ ще започне работа и по два нови проекта:

  • Подготовка на модели за определяне на такса битови отпадъци на база количество, проект на нормативни документи (общински актове и законодателни промени), помощни и информационни материали и др., техническа помощ за общините за преминаване към новите основи, финансиран от ОП „Околна среда“ 2021 – 2027;
  • Дигитализацията на Регистър „Население“ - ще бъдат обхванати не по-малко от 250 общински администрации, който се очаква да бъде финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост;

За 2022 г. НСОРБ е разработило програма за развитие на мениджърските умения за кметовете на общини, а за местните парламенти се предвижда да бъде възстановена дейността на Академията за общински съветници.

В рамките на  регионалните срещи с кметовете и председателите на общински съвети обект на дискусия са тенденциите за връщане ролята на общините в предоставянето на по-широк кръг публини услуги, чрез създаване на нови или развитие на съществуващи общински търговски дружества. Тази проблематика, както и развитие на новите подходи при формиране на инвестиционната политика на общината и изграждането на модели за междуобщинско сътрудничество  ще намерят място в дейността на НСОРБ през 2022 г.

През 2022 ще продължи практиката за провеждане на регионални тематични дискусии, НСОРБ все така активно ще координира участието на българските местни власти в работата на органите на ЕС и институциите на Съвета на Европа.

От 1 януари 2022 г. България пое председателството на Централно-европейската инициатива за срок от една година. Работните приоритети на Българското председателство са свързани със социално-икономическите последствия от пандемията, подобряването на свързаността, с младежта и сътрудничеството между местните власти. В изпълнение на тези приоритети утре, ще се порведе първият Конгрес на местното измерение на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), с участието на представители на местни и регионални власти, избрани от националните асоциации от 8 държави.

За 2022 г. е предвидено да приключи работата по новия Стратегически план на организацията за периода до 2030 г., който трябва да бъде представен по време на  Годишната среща на местните власти от 2 до 4 октомври в к.к. „Албена“.

Фотокредит: Иван Коловос Studio Proto