Обучение за Стратегиите по ВОМР по ПМДРА 2021-2027г.

08.06.2022

476

В периода 16-17 юни 2022 г., в гр. Бургас, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и FAMENET, ще проведат събитие на тема: „Ефективно и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски територии от МИРГ в рамките на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури“ https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10127.

За мероприятието е необходима предварителна регистрация до 13 юни, понеделник. 

Основните цели на събитието са насърчаване на по-ефективното и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски територии в програмен период 2021-2027 г., както и подпомагане на планирането и реализиране на проекти от дребномащабни рибарски общности в рамките на подхода ВОМР.

За участие в срещата са поканени представители на МИРГ-и, които са финансирани от ПМДР 2014 – 2020, представители на МИРГ-и, участвали в процеса на подготовка в рамките на ПМДР 2014 – 2020, чиито стратегии не са финансирани от ПМДР 2014 – 2020; Представители  на МИРГ, рибарската общност или на производителите на аквакултури, или на публичните организации от рибарската територия; представители на потенциални рибарски територии в рамките на ПМДРА 2021 – 2027.

Разходите за участие в събитието са за сметка на участниците.