Одобрена е Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта”

26.05.2022

594

Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта” е разработена в партньорство между Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Заедно с останалите 21 национални програми за развитие на образованието, управлявани от МОН, тя бе одобрена от правителството на 12 май.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Общият бюджет на програмата е 90 000 000 лв., като за модул изкуства са предвидени 48 000 000 лв.  Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

Сред целите на програмата са: осигуряването на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи за колективни изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове. За модул „Изкуства” в програмата са предвидени 48 000 000 лв.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Допустими бенефициенти са държавни и общински училища и Национален дворец на децата (НДД). Частно училище може да участва в реализиране на дейности по националната програма само в партньорство с държавно или общинско училище.

Срок на изпълнение на програмата е учебната 2022/2023 година.

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/101131