Одобрена е Програмата за образование 2021 - 2027

23.06.2022

550

Близо 1.9 млрд. лв са средствата заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г., който беше одобрен вчера от правителството. Предвижда се те да бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище.

Планира се широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестира също и в модернизиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепя и развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишаване на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда.

Ще се насърчава и равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, като акцентът се поставя върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в неравностойно положение, от уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да следват във висши училища.

Предстои проектът на Програмата да бъде изпратен за официално одобрение от Европейската комисия.