ОС на НСОРБ прие отчета за дейността на организацията за 2021 г.

07.06.2022

353

В своя доклад пред делегатите на ОС на НСОРБ председателят на УС и кмет на Велико Търново Даниел Панов обърна внимание, че динамичните събития през 2021 г. наложиха нов интензивен ритъм на работа и нетрадиционни решения във всяка област. НСОРБ работи интензивно със съставите на четири Народни събрания и  с екипите на две служебни и редовно правителство. Въпреки трудната за прогнозиране политическа обстановка, НСОРБ успя да осигури сравнително стабилна и предвидима среда за дейността на общините:

  • бяха осигурени 100 млн.лв. допълнителни целеви трансфери в актуализацията на Бюджет 2021;
  • втора поредна година бе постигнат значителен ръст в средствата за общините - със 712 млн. лв. повече.
  • бяха постигнати и три много важни възможности за общините:
  • За създаване на „Фонд за общински инвестиции“ с ясни и прозрачни правила и достъп от всички общини.
  • за осигуряване на ресурс от бюджета на МРРБ за благоустрояване и поетапно възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа.
  • За създаване на механизъм за индексация на договорите за строителство.

В мандата на 45-то Народно събрание НСОРБ постигна важен резултат, който позиционира общините стабилно като заинтересована страна в процеса на обсъждане на законодателни промени, внасяни от народни представители. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе въведена норма, която изисква председателят на водещата парламентарна комисия да поиска становище от НСОРБ по всеки законопроект, касаещ правомощията на общините (чл. 73, ал. 6). Така на практика бе развит постигнатият успех от 2016 г., когато в Закона за нормативните актове изричното съгласуване с НСОРБ стана валидно за нормативни предложения на изпълнителната власт.

През 2021 чрез своите представители, Сдружението активно участва в работата на 270 консултативни и междуведомствени структури, където представители на общините са над 310 кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, заместник-кметове, кметове на райони и др., чиято работа се осигурява експертно и логистично от екипа на НСОРБ.

В резултат на проактивните действия на НСОРБ общините намериха достойно място в Плана за възстановяване и устойчивост - над 5 млрд лв. ще бъдат инвестирани в общините.

НСОРБ активно участва в процеса на разработване и съгласуване на програмите за европейско финансиране. 85% от направените от общините предложения са отразени и  приети.

Подкрепата за общините за успешно приключване на проектите, изпълнявани с европейско финансиране от програмен период 2014 – 2020, беше един от водещите приоритети в работата на НСОРБ.

Новата формула на регионално развитие изисква и дълбока трансформация на централизирания начин на мислене в държавните институции и партньорски подход към местните власти, подчерта председателят на УС. Тя налага цялостна промяна в културата на взаимоотношения между двете нива на управление и нов подход в работата на регионалните структури на държавната администрация.

Заслугата на НСОРБ в утвърждаване на принципите на местното самоуправление бе отчетена по време на третата Мониторингова мисия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) за оценка изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление в България (ЕХМС). В доклада и препоръката към него, която беше одобрена през месец юни 2021 г., се дават недвусмислени указания за необходимостта от реална децентрализация в България.

И през 2021 г. НСОРБ продължи активната работа по създаване на собствен информационно-аналитичен капитал. Поетапно се разширява и портфолиото от услуги, които Сдружението предоставя на своите членове. Продължава дейността по подкрепа за развитие административния капацитет на общините и за предоставяне на консултантски услуги. От 2021 г. НСОРБ стартира Стажантската програма, насочена към привличане на повече млади хора в общините и създаване на възможности за последващо кариерно развитие.

Международното присъствие на НСОРБ става все по-убедително, дейността значително се отвори към партньорства.

Дейността на търговското дружество, собственост на НСОРБ – „НСОРБ Актив“, запази своя положителен тренд, въпреки неблагоприятните условия заради пандемията и в края на 2021 г. да бъдат отчетени положителни финансови резултати.