Отчисленията на общините по закона за управление на отпадъците за 2021 г. – основна тема в работна среща между НСОРБ и МОСВ

11.05.2022

895

Поредна дискусия относно изпълнението на разпоредбите на §60 от ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), свързани връщането на отчисленията за 2021 г. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се проведе между членове на НСОРБ и вицепремиера и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

На инициираната от Сдружението работна среща присъстваха заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Община Димитровград Иво Димов, кметът на Община Иваново Георги Миланов, представители от дирекция „Планиране и управление на отпадъците“ в Столична община, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и Десислава Стойкова, юрисконсулт в НСОРБ.

С приетите промени в Закона за управление на отпадъците, по предложение на НСОРБ, бе уредена възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл.64 ЗУО за миналата 2021 г. и настоящата 2022 г. Законово е регламентирано, че средствата може да бъдат разходвани по решение на общинските съвети чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

В нормативните промени е определено, че дължимите месечни отчисления за 2021 г. и 2022 г. се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по § 60, ал. 1 за съответната година. В нормативния акт е допълнено изречение, въвеждащо нов специфичен ред за възстановяване на неусвоените от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г., по който съответните РИОСВ са задължени да ги върнат на общините в срок до 30 април 2022 г., само когато Общинския съвет е приел подобно решение.

Според изпратените до общините указания от регионалните инспекции, средствата за обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 на ЗУО за миналата 2021 г. подлежат на връщане на общините в срок до 30 април 2022 г. само при представяне на Решение на съответния Общински съвет, което трябва да е взето през предходната година.

НСОРБ е изпратило официално писмо  до министъра на околната среда и водите с искане за официално тълкуване на новите правните норми и съответна промяна на указанията на РИОСВ. В писмото е заявено мотивирано становище от, че се създалата предпоставки за неправилно тълкуване на новият § 60 към ЗИД на ДОПК, а отказът на РИОСВ да изпълни законовите си задължения и да върне общинските средства в срок до 30 април 2022 г. е съществено нарушение на закона. Към момента НСОРБ не е получило еднозначно тълкуване на нормативните текстове. Вижте подробно https://www.namrb.org/nsorb-se-obarna-kam-mosv-za-izdavane-na-oficialni-ukazaniia-za-prilaganeto-na-razporedbite-na-60-ot-zid-na-dopk-za-ottchisleniiata-po-zuo

 „Оказва се, че е трябвало общинските съвети да вземат решения до края на 2021г. за получаване на отчисленията за същата година, което е в противоречие със Закона за държавния бюджет. Размерът на отчисленията за всяка община е различен, но предвид финансовите трудности, пред които местните власти са изправени, тези средства са изключително необходими“ - заяви заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Община Димитровград Иво Димов и допълни, че общините използват тези средства за дофинансиране на недостига по ТБО в План-сметките към бюджетите си.

„Въпреки кризата и трудната ситуация, общините внесоха дължимите суми до края на миналата година, за да не нарушат закона. В момента тези средства стоят замразени в сметките на РИОСВ в страната, молбата ни е да се използват през настоящата година за конкретни дейности, свързани с управлението на отпадъци“ – категорична беше изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Министър Борислав Сандов също споделя мнението, че решаването на казуса е от изключително значение. Той се ангажира екипите на МОСВ и МФ да изготвят тълкуване на съществуващите правните норми, с цел окончателно решаване на създалата се ситуация.

За отговора на Министър Сандов всички общини ще бъдат своевременно уведомени.