Подготвят се мерките в подкрепа на общините по ПРЧР 2021-2027

08.06.2022

759

На 22 юни ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОПРЧР). В рамките му се предлага одобряването на критерии за избор на операции по 6 процедури по бъдещата Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, по които общините ще са допустими бенефициенти, както следва:

  • Операция „Услуги в дома“ (аналогична на настоящата патронажна грижа):  процедура на директно предоставяне с допустими кандидати и партньори всички общини. Бюджет 100 млн. лв. Допустими дейности: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда;
  • Операция „Укрепване на общинския капацитет“: процедура на директно предоставяне с допустими кандидати и партньори всички общини. Бюджет 25 млн. лв. Допустими дейности: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси), вкл.; Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги; Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по смисъла на чл.27 от ЗСУ); Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги; Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги; Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания;
  • Операция „Бъдеще за децата“: процедура на подбор, като общините са сред допустимите бенефициенти. Бюджет 81 млн. лв. Допустими дейности: Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар; Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата; Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция на уврежданията при децата; Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години; Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи; Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи; Подкрепа за младежи, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.; Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция и др.;
  • Операция „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“: процедура на подбор, като общините и общинските предприятия са допустими бенефициенти. Бюджет 22 млн. лв. Допустими дейности: Създаване на партньорства и мрежи, насърчаване на сътрудничеството между предприятия от социалната и солидарната икономика, както и сътрудничеството с традиционните стопански предприятия; Подкрепа на дейности за повишаване информираността, видимостта, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара; Дейности за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепа за проекти от 50 хил. лв. до 391 166 лв.;
  • Операция „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“: процедура на подбор, по която общините са допустими бенефициенти в ролята си на доставчици на социални услуги. Бюджет  30 млн. лв. Допустими дейности: Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и  по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги; Определяне на индивидуален мениджър на всяко лице, който активно да подпомага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него; Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.); Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги; Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност – КК 1 „Общуване на роден език“; КК 4 „Дигитална компетентност“; КК 5 „Умение за учене“; КК 6 „Обществени и граждански компетентности“. Подкрепа за проекти от 50 хил. лв. до 391 166 лв.;
  • Операция „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“: процедура на подбор, в която общините са допустими бенефициенти в качеството си на работодатели. Бюджет 100 млн. лв. Допустими дейности: Наемане на лица ор целевата група до 24 м.; Осигуряване на обучение на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 м.; Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му; Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане. Подкрепа за проекти от 40 000 до 391 166 лв.

Резюме на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027, може да намерите на интернет- страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-tchoveshkite-resursi