Практически семинар „Прилагане на нормативната уредба за държавната служба и служителите в администрацията“

23.02.2022

715

Практическият семинар „Прилагане на нормативната уредба за държавната служба и служителите в администрацията“ ще се проведе дистанционно (през платформата ZOOM) на 23 февруари 2022 година (сряда) с лектор Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет.

Семинарът е предназначен за секретари на общини, експерти от дирекции обща администрация и управление на човешките ресурси, финансисти и счетоводители.

В рамките на обучението ще бъдат дискутирани практически казуси и въпроси свързани с прилагането на нормативната уредба относно държавната служба и служителите в администрацията: 

  • Закон за държавния служите (ЗДСл);
  • Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА);
  • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (НДХДСл);
  • Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
  • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА);
  • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

Предвид формата на провеждане на обучението, очакваме да изпратите предварително Ваши конкретни въпроси и казуси до 21 февруари на e-mail: activ@namrb.org или да ги зададете в регистрационната форма за участие. 

Програмата, условията за участие и формата за регистрация вижте на: https://apds.namrb-activ.org/

Очакваме Ви!