Предоставени консултации по прилагане на правилата за държавни помощи (ДП)

29.03.2019

1161

Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по ОП „Развитие на човешките ресурси" се реализира съгласно Решение на комисията от 20 декември 2011 но прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. Дейностите по предоставянето на услугата патронажна грижа представляват компенсация за УОИИ. Общината се явява възложител на услугата и администратор на помощта към доставчика на услугата (оператора). Възлагането на УОИИ от общините се извършва с акт на възлагане, който съдържа задължителните реквизити по чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС.Заявена е консултация по отношение на приложимия режим на държавна помощ съгласно насоките за кандидатстване по процедурата. (МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛА ОТ ТУК)

27.03.2019

1087

Становище по специфичен казус във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2", възникват редица въпроси. Съгласно насоките за кандидатстване, в процедурата се извежда извод, че и в случаите, когато общината възлага патронажна грижа на звено/дирекция в самата администрация, се явява администратор на държавна помощ. След като в посочената хипотеза общината се явява администратор на държавна помощ:1. Възникват ли задължения за общината да уведомява министъра на финансите за предоставянето на помощта?2. В случай на положителен отговор, в кой момент, на какъв етап, под каква форма и в какъв срок следва да се осъществя уведомяването за предоставянето на помощта?3. Какви са необходимите документи, които следва да се предоставят на министъра на финансите?4. Какви други задължения възникват за общината като администратор? (МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛА ОТ ТУК)