ДАБДП предоставя финансова подкрепа на общините за извършване на одит за пътна безопасност

24.06.2022

551

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) информира българските общини, че в изпълнение на одобрената от министъра на финансите финансова обосновка към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, по бюджета на ДАБДП за 2022 год., целево са предоставени 100 000 лв. за финансова подкрепа на общините при изпълнение на одит за пътна безопасност на улици в населените места и/или на общински пътища. Бюджетните средства са предназначени за подпомагане на дейността и разходване от общините в Република България чрез подаване на заявления в срок до 22.07.2022 г.  

Общините могат да се запознаят с одобрените Правила за предоставяне на финансова подкрепа и Заповедта за утвърждаването им от изпълнителния директор на ДАБП ТУК .

От ДАБДП информират също, че в „Държавен вестник“ бр. 46 от 21.06.2022 г. е обнародвано Постановление № 125 от 16.06.2022 год. на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура. Така в националното ни законодателство са изцяло въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

След изтичане на срока одобрените канидати ще бъдат публикувани на сайта на Агенцията: https://www.sars.gov.bg/