Представители на НСОРБ в Тематичните работни групи