Прокурорски проверки на общински наредби за противоречие със ЗМДТ

24.06.2022

707

Върховна административна прокуратура (ВАП) в началото на м. юни е започнала проверка по реда на надзора за законност, спрямо норми от наредби на общините за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за събиране и извозване на отпадъци, приети от общинските съвети в страната.

Предмет на проверката са разпоредби от общинските наредби, в които се предвижда, че декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, поради неползване на имот, се подават до определена дата - 31 октомври или 30 ноември. Според действащата към момента разпоредба на чл.71 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци се подава до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. ВАП намира, че с въвеждането на по-кратък срок от законоустановения е възможно да се създадат предпоставки за неоснователно обременяване на гражданите с финансова тежест.

В обхвата на проверката са включени и норми от общински наредби за въвеждане на изисквания, условия и критерии за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, които не почиват на законово основание. От ВАП е съобразено, че органите на местна власт не са компетентни да определят условията, при които не се дължи въпросната такса.

В съобщението на ВАП се цитират имената на няколко общини, в които са разкрити подобни нарушения и към момента, въпреки началния етап на проверката, са подадени 4 протеста до административните съдилища в страната.

Целта на мерките на ВАП е да се елиминира неравното третиране на гражданите по отношение на дължимите от тях такси за битови отпадъци.

Проверките продължават и Ви препоръчаме всички общини самостоятелно да извършат проверки на своите Наредби с цел промяна на незаконосъобразните текстове.

НСОРБ направи проверка и счита, че въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци се дължи на погрешно прилагане на чл. 71 от ЗМДТ, които ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Към момента, до влизането в сила на измененията на чл. 71 от ЗМДТ, извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 88/2017 г.) следва да се прилага предходната редакция на чл. 71 от ЗМДТ (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или непредоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.