Проучване по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ)

09.05.2022

157

На Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван изготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. С пълният текст на законопроекта можете да се запознаете на следният адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6790

Съгласно мотивите към него, с предложените текстове се цели намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции и въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и на лицата, извършващи оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняващи строителен надзор. Със законопроекта се предвиждат и законови текстове, даващи възможност на органите на ДНСК да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации в областта на строителния контрол за строежите от четвърта, пета и шеста категории, в това число и чрез налагане на санкции за неизпълнение в срок на дадени от органите на ДНСК указания.

С оглед важността на предложените промени за общините, екипът на НСОРБ подготви анкетна карта, в която сме включили действащите към момента разпоредби и в червен цвят – предложените изменения и допълнения. С цел изготвяне на общо становище по законопроекта ще очакваме да изразите своята позиция по предложените текстовете като изпратите попълнена приложената анкета в срок до 18.05.2022г. /сряда/ на e-mail: m.gizdova@namrb.org.

Документи

ДатаФайл
12.05.2022 Анкетна карта